←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Sądowy zakaz kontaktowania i zbliżania się do określonych osóbSąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

Środek przewidziany w art. 41a może przybrać trzy główne postacie dotyczące:
- przebywania
- kontaktu
- miejsca

Wymienione postaci tego środka mogą być orzekane osobno lub łącznie – stosowanie do oddziaływania na danego sprawcę aby nie popełnił kolejnego czynu z użyciem przemocy lub przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego.

Orzeczenie tego środka może być fakultatywne lub obligatoryjne.
Fakultatywnie Sąd orzeka środek w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej.
Obowiązkowo Sąd orzeka środek w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

Orzeczenie środka powinno przybierać formę konkretną. A więc określać jaki zakaz lub nakaz dotyczy oskarżonego, w stosunku do jakiej osoby i w jakiej formie (np. zakaz kontaktu w formie przejawiającej agresję słowną lub fizyczną).

Orzeczony na podstawie art. 41a obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

Środek orzeka się w latach od 1 roku do lat 15. Sąd może jednak orzec taki środek na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz