←  Blog Pasjonata

Forumprawnicze.info

»

Blog Pasjonata

Pułapki kryminalistyczne 11 luty 2018

Podstęp to zachowanie (działanie lub również zaniechanie) w pewnym ściśle określonym kierunku, które to działanie lub zaniechanie pozoruje pewne zdarzenia, które mają zaistnieć, a które de facto mają inny zamierzony cel niż ten cel pozorne manifestowany. Jest to wyrażanie woli jak najbardziej rzeczywiste ale nastąpienie skutku jest iluzoryczne. Innymi słowy można rzec, iż stosujący podstęp stosuje wszelakie dostępne techniki psychologiczne aby wpłynąć na ludzki umysł, osoby przesłuchiwanej tak aby w jej umyślne wszelkimi technikami werbalnymi i niewerbalnymi stworzyć pewne iluzoryczne wyobrażenia o pewnym zachowaniu jak i nastawieniu do danej osoby czy sprawy. Sama świadomość czy chęć popełnienia danego czynu zabronionego nie podlega kryminalizacji, a przygotowanie tylko jeśli tak stanowi ustawa karna. Penalizacji podlega już samo podżeganie i pomocnictwo jako formy zjawiskowe, niesprawcze popełnienia przestępstwa jak również usiłowanie i dokonanie już przestępstwa w formie sprawstwa czy współsprawstwa jako formy stadialne, sprawcze przestępstwa. O podstępach procesowych można by było pisać książki. Zaczynając już od fazy postępowania przygotowawczego to samo rozpytywanie świadka jest pewnym rodzajem podstępem aby zdobyć daną wiedzę, a następnie wykorzystać ją w celu postawienia mu trafnych zarzutów i następnie wezwać go już w charakterze oskarżonego. Jak wiemy to w myśl art. 174 k.p.k. dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych. Wobec tego takowa notatka rozpytania świadka jest nieprzydatna w postępowaniu jurysdykcyjnym zarówno dla świadka jak i oskarżonego, a w postępowania przygotowawczym jedynie może narazić nas na postawienie ewentualnych zarzutów. Nie sporządzenie protokołu z przesłuchania świadka czyni takową czynność wadliwą i nieprzydatną w postępowaniu jurysdykcyjnym. Umiejętne nawet zapytanie o pewną sprawę nawet o zamieszkanie osoby może powodować już podstęp i weryfikację czy dana osoba zna dane okolice, gdzie mogło dojść do popełnienia czynu zabronionego i weryfikuje osobę wykluczając ją z kręgu osób podejrzanych. Podstępem procesowym będzie też umiejętne nastawienie świadka przed przesłuchaniem co do ram rozpytania czy zeznania tak aby nie wszczynać z urzędu postępowania o przestępstwo, które jest wręcz oczywiste, a usiłuje się je ukryć tak aby nie ujrzało ono nigdy światła dziennego. Ewentualnie przy natarczywości świadka zasugerować mu, że takowe okoliczności będą przedmiotem odrębnego postępowania, które tak naprawdę nigdy nie zaistnieje, nie będzie miało miejsca. Również nie doręczanie wezwań poleconych może nieść podstęp aby doszło do dynamicznego rozpytania świadka, który po kilku dniach już nie ma obowiązku pamiętać pewnych okoliczności z czynności danego dnia i wówczas następują trudności w udowodnieniu mi sprawstwa i winy. Wówczas w zależności od potrzeb wezwanie nieewidencjonowane pozwala na ustalenie taktyki i rozpytanie czy przesłuchania świadka do danej sprawy w zależności jak się świadek zachowa, kiedy się stawi na wezwanie i jakie uda się z niego wydobyć informacje. Oczywiście istnieje prawna możliwość na podstawie art. 137 k.p.k. w wypadkach nie cierpiących zwłoki wzywania osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej. Można też doręczyć czy wzywać na przesłuchanie pozornie np. w celu odebrania wniosku o ściganie, który tak naprawdę zalega w aktach sprawy w celu odwrócenia uwagi od innej sprawy gdzie nie została dopełniona prawidłowo czynność procesową- np. został złożony wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem ale przedwcześnie- tzw. niedopuszczalność wniosku z mocy ustawy i brak z tego tytułu możliwości złożenia środka odwoławczego. Również tzw. kumulacja pism procesowych bez wątpienia oddziałuje na psychikę osoby i może powodować w zależności od celu czy to „zmiękczenie przed przesłuchaniem” czy to „odwrócenie uwagi od sprawy kluczowej- istotnej” czy też ma spowodować, że dana osoba nie zdąży złożyć środka odwoławczego w terminie zawitym. Niewątpliwie będzie takowym „zmiękczeniem przed przesłuchaniem” uprzednie doręczenie wyroku skazującego o pewien występek gdzie zaledwie kilkustronicowy wyrok wraz z uzasadnieniem jest związany sznurkiem, a następnie doręczenie wezwania na przesłuchanie o zbrodnię zabójstwa. Sznurek ma działać podprogowo na psychikę skazanego u którego kumulacja niepowodzeń, kłopotów, nieszczęść tj. skazania za przestępstwo oraz wezwanie na przesłuchanie w sprawie o zabójstwo ma powodować depresję i sugerować popełnianie samobójstwa. Również przekazem podprogowym będzie odpowiednie opisywanie wezwania do wstawiennictwa na przesłuchanie zaznaczając literalnie, dużymi literami, że chodzi o zabójstwo danej osoby. Nawet wielkość liter i forma ma tutaj znaczenie. Jest rzeczą wręcz oczywistą, że w przypadku popełnienia w pewnych okolicznościach samobójstwa przez konkretną osobę wezwanej uprzednio na przesłuchanie w sprawie o zabójstwo przyjmuje się iż ta osoba była najprawdopodobniej sprawcą zabójstwa i zamyka się tym samym nierozwikłaną sprawę. Motyw popełnianie samobójstwa jest taki, że ta osoba pod wpływem strachu przed odpowiedzialnością za takowy czyn czy też pod wpływem kumulacji niepowodzeń życiowych popełnia samobójstwo. Jest przecież rzeczą wręcz oczywistą, że zawsze doszukuje się przyczyn targnięcia danej osoby na własne życie. Takową przyczyną mogą być problemy rodzinne, finansowe, kumulacja nieszczęść, niepowodzeń życiowych, depresja w zakładzie karnym i wiele innych. Czasami nawet właśnie takowe wezwanie na przesłuchanie o zabójstwo w nierozwikłanej sprawie może posłużyć jako oficjalny pretekst do ustalenia, że to spowodowało targnięcie się na własne życie z uwagi na poczucie winy i strach przed odpowiedzialnością za zbrodnię zabójstwa. W rzeczywistości jednak ta osoba może nie mieć nic wspólnego z daną zbrodnią ale niski stan wykształcenia, brak doświadczenia w sprawach sądowych, brak obycia i niski poziom inteligencji, a szczególnie słaba odporność psychiczna podłamana dodatkowo kumulacją kłopotów może spowodować nawet targnięcie się na własne życie. Podobnie z odpowiednim doręczaniem pism przez pocztę może stanowić podstęp procesowy. Nie pozostawianie w myśl przepisów k.p.k. zawiadomienia (tzw. awiza) w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni stanowić może podstęp procesowy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz; tak samo należy postąpić w razie doręczenia pisma administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi- tak stanowi art. 133 § 2 k.p.k. Jak wiadomo w przypadku nie odebrania przesyłki przez adresata po jej dwukrotnym uprzednim awizowaniu powoduje iż pismo procesowe uznaje się za doręczone. Takowe nie zaznajomienie się z przesyłką procesową może spowodować nawet nieodwracalne skutki w postaci między innymi uprawomocnienia się wyroku, zastosowania tymczasowego aresztowania czy odpowiednio w postępowaniu wykonawczym zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Niebezpieczeństwo może tkwić też przy zwlekaniu w doręczeniu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. W razie gdy sąd zwleka z doręczeniem wyroku (postanowienia) wraz z pisemnym uzasadnieniem należy ponowić takowy wniosek na piśmie już do prezesa tegoż sądu wymieniając w piśmie i załączając jako załącznik do pisma potwierdzoną kserokopię pierwotnie złożonego wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem- pismo należy złożyć przez biuro podawcze sądu- dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii tj. kserokopia pisma wraz z podpisem pracownika biura podawczego sądu i pieczęcią sądu z datą, oznaczoną liczbą załączników do pisma i ewentualnie również z godziną złożenia pozostaje u składającego pismo na dowód złożenia takowego pisma. Można również wysłać takowy wniosek pocztą przesyłką poleconą i wówczas dowodem jest kserokopia pisma wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki- termin nadania liczony jest od daty stempla pocztowego. Należy jednak w miarę możliwości składać wszelkie pisma przez dziennik podawczy gdyż wówczas mamy na kserokopii pisma pieczęć z datą i podpisem oraz wpisem co do załączonych do pisma załączników, a tych elementów niestety ale brakuje gdy pismo wysyłamy pocztą przesyłką poleconą. Wówczas mamy jedynie potwierdzenie nadania przesyłki. Takową czynność należy wykonać po to aby mieć na piśmie, że prezes sądu przedłużył sądowi na czas oznaczony termin do sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. Brak takowego pisma może spowodować nawet, że wyrok zostanie wadliwie doręczony przez listonosza pomijając już podrobienie podpisu adresata na potwierdzeniu zwrotnym odbioru przesyłki i w konsekwencji wyrok się uprawomocni. Podobnie podstępem może być doręczanie przesyłek nie do rąk adresata ale do jego sąsiada czy osoby z rodziny tj. teścia, teściowej etc. zamieszkujących jeden dom obok i na dodatek do osób w sędziwym wieku, który może zapomnieć przekazać przesyłek. Trudno de facto doprowadzić do zmiany niekorzystnego orzeczenia podnosząc takowe fakty, gdzie do wznowienia postępowania nieraz potrzebne jest prawomocne rozstrzygnięcie, że w wyniku postępowania doszło do przestępstwa. Wypada nadmienić, że niekiedy takowe zachowania mogą nie wyczerpywać zupełnie znamion przestępstwa lub powodować trudności dowodowe w tym kierunku czy też jedynie stanowić przewinienie dyscyplinarne. Nieraz w działaniach taktyczno- śledczych; tj. operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych oraz administracyjno-porządkowych może również zachodzić potrzeba stosowania wszelakich chemicznych środków znaczących. Są to tzw. pozaprocesowe pułapki kryminalistyczne. Owymi substancjami znakującymi można znaczyć zarówno ciało człowieka, odzież jak również przedmiot z którym ma się zetknąć sprawca przestępstwa. W myśl art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) do podstawowych zadań Policji należy między innymi inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. W myśl art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do zadań Policji należy między innymi wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Natomiast art. 15 ust. 1 pkt 5a analizowanej ustawy pozwala Policji na obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. W myśl art. 19 ust. 1 i ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw określonych ustawą można zastosować kontrolę operacyjną, jeśli inne środki okazały się albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne. Kontrola operacyjna polega na: 1) kontrolowaniu treści korespondencji; 2) kontrolowaniu zawartości przesyłek; 3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Operacyjne metody pracy Policji wskazane w art. 19, 19a, 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji wyraźnie wskazują na możliwość utrwalania i gromadzenia dokumentacji dowodowej za pomocą urządzeń technicznych oraz środków chemicznych. Ze względu na wiedzę specjalistyczną należy podać, że autor Marek Łachacz w publikacji „Podstawy prawne stosowania pułapek kryminalistycznych” na stronie http://www.zielona-gora.po.gov.pl w oparciu o podaną obszerną literaturę podzielił środki chemiczne znakujące na stosowane w pułapkach kryminalistycznych ze względu na postać w jakich występują (proszki, pasty, lakiery, atramenty, tusze, kredki, flamastry, środki aerozolowe, znacznik paliw płynnych), ze względu na rodzaj światła pod którym widoczny jest dany środek chemiczny znakujący (widoczne w świetle widzialnym gołym okiem, widoczne w świetle ultrafioletowym), ze względu na czas po jakim działa dany środek znakujący chemiczny (działający natychmiastowo, działający opóźnieniem), ze względu na czas widoczności efektu (o efekcie krótkotrwałym- do kilku godzin, o efekcie długotrwały- od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin), ze względu na intensywność przebarwienia (łagodne barwowo, agresywne barwowo). Proszki i pasty mogą być stosowane jako takie, które są widzialne zarówno w świetle dziennym czyli widzialnym jak i takie, które są widzialne jedynie w świetle ultrafioletowym. W zależności od rodzaju użycia proszku lub pasty są one widoczne po oświetleniu lampą dającą światło 365 nm; inne po oświetleniu światłem 405 lub 254 i 366 nm. Kryminalistyczne pułapki można podzielić na 1) sygnalizujące (sygnalizatory akustyczne, świetlne, wykrywające izotopy promieniotwórcze, urządzenia wykorzystujące fotokomórki lub też odbiorniki podczerwieni); 2) znakujące (barwiące czyli takie widzialne w zwykłym świetle dziennym, bezbarwne czyli takie, które nie są widoczne w świetle dziennym, a świecą pod światłem ultrafioletowym, znakujące znak chemiczny, promieniotwórcze, zapachowe), 3) obezwładniające; 4) rejestrująco- utrwalające (wideopułapka, fotopułapka; 5) kombinowane; 6) pułapki komputerowe. Z założenia pułapki kryminalistycznej musi być sporządzony protokół lub notatka urzędowa, która to musi się znajdować w aktach operacyjnych. Zgodnie z art. 143 § 2 k.p.k. z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny tego wymaga albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej. W myśl art. 148 § 1 k.p.k. protokół powinien zawierać: 1) oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących; 2) przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników; 3) wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu; 4) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności. W spisywanym dokumencie z założenia pułapki kryminalistycznej należy oprócz treści wyznaczonej art. 148 § 1 k.p.k. zawrzeć również: 1) rodzaj założonej pułapki; 2) rodzaj zastosowanego urządzenia, środka chemicznego: proszek, pasta, kredka, lakier, tusz, inny środek; 3) numer identyfikacyjny urządzenia, środka chemicznego; 4) opisać obiekt będący celem przebiegu czynności; 5) opis montażu pułapki; 6) opis demontażu pułapki; 7) zalecenia postępowania w przypadku zadziałania pułapki. W przypadku zadziałania pułapki kryminalistycznej osoba która ją założyła powinna sporządzić notatkę urzędową o założeniu pułapki gdy przed założeniem pułapki sporządzany jest jedynie protokół użycia pułapki kryminalistycznej. Takowa notatka urzędowa pozwoli na wykorzystanie tak zdobytych dowodów z działać operacyjnych w postępowaniu karnym przygotowawczym i sądowym. Również obowiązkowo należy sporządzić notatkę urzędową o stwierdzeniu zadziałania pułapki. Następną czynnością jest: 1) zatrzymania osoby podejrzanej; 2) przeszukanie osoby zatrzymanej; 3) oględziny ciała, odzieży osoby zatrzymanej, pojazdów którymi się porusza lub poruszała, pomieszczeń w których przebywała i zatrzymanie rzeczy czyli przedmiotów i odzieży na których można ujawnić ślady zadziałania pułapki kryminalistycznej; 4) pobranie widocznych lub niewidocznych śladów zadziałania pułapki kryminalistycznej z ciała, odzieży czy innych przedmiotów; 5) zabezpieczenie ewentualnych nośników dźwięku lub obrazu; 6) wykonanie ewentualnych innych niezbędnych czynności. Do celów pułapki procesowej zalicza się oznakowanie widoczne lub niewidoczne rzeczy lub też osoby. Co do zasady celem zastosowanie pułapki kryminalistycznej powinno być oznakowanie substancją znaczącą rzeczy czyli przedmiotów mogących stać się łupem sprawcy. Wówczas sprawca po zetknięciu z takową substancją znakującą jest łatwy do zidentyfikowania gdyż substancja ta pozostanie na jego ciele, np. dłoniach czy też na odzieży, obuwiach etc.. Jednak bardzo niebezpieczne, mogące mieć znamiona nadużycia przez organy procesowe jest oznakowanie przedmiotów np. pism procesowych które przecież nie mogą być przedmiotem kradzieży, gdyż są adresowane do danej osoby i stanowią z chwilę ich doręczenia przez listonosza ich własność. Jednak po zetknięciu się z nimi, otwarciu przesyłki i przeczytaniu pisma substancja znacząca przedostaje się na ciało i odzież czytające pismo, adresata i może być przenoszona w inne miejsca. To powoduje, że w przypadku dokonania w jakimś miejscu przestępstwa oględziny miejsca przestępstwa umożliwiają stwierdzenie czy dana osoba do której adresowano pismo oznakowane substancją znaczącą była w miejscu popełnienia przestępstwa. Jeżeli w owym miejscu ujawniona zostanie dana substancja znakująca to wystarczy zatrzymać ową osobę i pobrać z jej ciała, np. dłoni, odzieży etc. substancję znakującą i porównać ją z tą substancją znakująca z miejsca popełnienia przestępstwa, a następnie dokonać kolejnych czynności procesowych. W piśmiennictwie znane są przeróżne pułapki procesowe dokonywanych za pomocą substancji chemicznych znakujących, które odznaczają się silną luminescencją i które świecą pod wpływem promieniowania nadfioletowego lampy kwarcowej. Wszelakiego rodzaju kontakt z takowym przedmiotem musi pozostawić u człowieka takową substancję na dłoniach, zza paznokciami, na odzieży, obuwiu i umycie rąk nie usuwa w całości znakującej substancji. Trywialny i zasadniczy podstęp to znaczenie danego przedmiotu czy to nawet banknotów w celu wyłapania sprawcy ale tylko co do naruszenia tegoż przedmiotu. Bardziej wielokrotnie złożony podstęp będzie właśnie polegał na znaczeniu pisma procesowego czy też innego nieprocesowego takową substancją znakującą, a następnie postawienie zarzutu co do całkiem innego czynu w sytuacji gdy człowiek zapoznający się z pismem zabiera cząstki substancji na dłoniach, czy to nawet zza paznokciami, na odzieży, obuwiu, a następnie przenosi ową substancję znakującą w inne całkiem prowokowane i sugerowane przekazem podprogowym miejsce. Po zetknięciu się z pismem które zostało oznakowane substancją znaczącą u osoby, która jako pierwsza otworzyła przesyłkę i zetknęła się z pismem mogą wystąpić bóle głowy, brak koncentracji, a nawet nudności. Bóle głowy ustają zwykle do 6 dnia od daty zetknięcia się z pismem. Następna osoba, która jako kolejna zetknie się z pismem nie jest narażona na takie dolegliwości, gdyż substancja nie dostaje się do jej organizmu już w takich ilościach. W przypadku podejrzenia takowego znaczenia pism należy zawsze ostrożnie na otwartej przestrzeni otwierać przesyłkę, z wiatrem przetrzepać pismo, a następnie bardzo dobrze przemyć ręce i twarz. Pozwoli to co najmniej na zminimalizowanie zatrucia organizmu i zapobiegnie przedostaniu się znaczącej ilości substancji znakującej do organizmu. Co prawda substancja znakująca nie powinna zagrażać zdrowiu i życiu człowieka i powinna przejść atest ale w praktyce może to różnie bywać. Substancja znakująca nie jest widoczna gołym okiem ale pod wpływem promieniowania nadfioletowego lampy kwarcowej cząstki substancji silnie się jarzą i świecą różnymi barwami. Podobnie świecą różnego rodzaju smary czy produkty smołowe. Styczność człowieka z przedmiotami nawet impregnowanymi takowymi substancjami smołowymi powoduje, że na ubraniu osoby pod wpływem promieniowania nadfioletowego lampy kwarcowej uwidacznia się kształt danego przedmiotu. Promieniowanie nadfioletowe lampy kwarcowej przydaje się również do wykrywania różnego rodzaju fałszerstw dokumentów. Usunięcie z danego dokumentu tekstu przy pozostawieniu jednie pieczęci urzędowych, a następnie wypełnienia blankietu na nowo powoduje, że pod wpływem promieniowania nadfioletowego lampy kwarcowej można odczytać poprzedni tekst, który został usunięty. W badaniach dokumentów przydatny jest również zakres promieniowania podczerwonego tzw. podczerwień, które jest również innym niewidzialnym widmem, a tylko w innym zakresie długości fali. Za pomocą tego rodzaju promieniowania można odczytać dokument, który leży nawet wiele dziesiątek lat wraz z pogrzebanymi zwłokami co pozwala na ustalenia daty pogrzebania zwłok jak i na określenie osoby- właściciela dokumentu. Podstępem mogą być wszelakie również inne czynności operacyjne z podsłuchem telefonów komórkowych włącznie, a nawet i założeniem podsłuchu w mieszkaniu. Znany jest niektórym podstęp, pułapka kryminalistyczna w postaci podsłuchu telefonu komórkowego, w którym po wybraniu numeru 08 odzywa się Komenda Policji. Jeśli na telefonie komórkowym działa numer alarmowy 08 świadczy to o tym, że takowa komórka jest na podsłuchu. Wiadomości przekazywane przez taki telefon mogą znaleźć niepowołanych, nawet bardzo niebezpiecznych odbiorców praktycznie w błyskawicznym czasie kilku minut od wykonywanej rozmowy. Takowy podsłuch telefonu komórkowego jest nad wyraz niebezpieczny gdyż może być wykorzystywany do przekazywania zdobytych w ten sposób informacji i następnie nawet do dokonywania przez inne osoby bezprawnych prowokacji. Również podstępnie można usiłować wejść do danego mieszkania czy to w celu dokonania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych np.. aby założyć urządzenie rejestrujące dźwięk lub/i obraz. Należy wobec tego szczególnie uważać na całkiem obce osoby, które za wszelką cenę usiłują wejść do mieszkania pod pretekstem czy to ankiety czy też wszelakich wygranych losowych. Czasami podstęp może być nieco bardziej zakamuflowany- okazywać iluzorycznie bardzo łagodne praktycznie nie spotykane w praktyce traktowanie za dany czyn oskarżonego, któremu orzeka się wyrokiem praktycznie dolną granicą kary grzywny w sytuacji gdy biorąc pod uwagę wypadkową elementów przedmiotowych i podmiotowych czynu bezspornym jest, że stanowi on znaczą szkodliwość społeczną. Orzeczenie kary grzywny i środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów rowerowych niczym jak za wykroczenie w sytuacji gdy sprawca popełnił przestępstwo i dolna granica nietrzeźwości stanowiąca już przestępstwo jest kilkakrotnie przekroczona niewątpliwie stanowi podstęp. Skazany bagatelizując prawomocny wyrok wsiada na rower, który jest jego jedynym środkiem lokomocji potrzebnym do egzystencji i w konsekwencji zostaje pozbawiony wolności. Odroczenie ogłoszenia wyroku może stanowić pewne niebezpieczeństwo dla strony z uwagi, ze złożenie pisemnego wniosku o sporządzenie na piśmie o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem po terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku pozbawia stronę możliwości złożenia stosownej, skutecznej apelacji. Wobec tego wówczas należy złożyć takowy pisemny wniosek na dziennik podawczy sądu o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie ogłoszenia wyroku tj. w 7 dniu od daty odroczenia ogłoszenia wyroku, a następnie ewentualnie ponowić go w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia odroczonego wyroku. Należy zadbać również o to aby pracownik sądu przyjmujący takowy wniosek potwierdził na zwrotnej kserokopii pisma godzinę złożenia pisma. Jest to ważne w przypadku składania wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem w dniu ogłoszenia wyroku. Wówczas nawet gdyby wyrok został ogłoszony w dniu zamknięcia przewodu sądowego termin zawity 7 dni jest zachowany. Co prawda ustawa dopuszcza wniesienie apelacji przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia- art. 445 § 2 k.p.k., art. 105 § 2 k.p.s.w. i tak wniesiona apelacja wywołuje skutki prawne i podlega rozpoznaniu, a ponadto takową apelację można uzupełnić w terminie określonym do wnoszenia apelacji po doręczeniu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem pod warunkiem złożenia w określonym terminie takowego pisemnego wniosku do sądu o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Jednak wywiedzenie apelacji przez dokładnym zapoznaniem się z uzasadnieniem wyroku jest znacznie utrudnione. Również podstępem będzie ogłoszenie wyroku co do danej wysokości kary odpowiednio łagodnej np. dolnej granicy grzywny tak aby oskarżony nie złożył pisemnego wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, a w następstwie doręczyć mu już prawomocny wyrok o innym bardziej surowym i dotkliwym wymiarze kary. Jest to sugeracja oskarżonemu, która jest spójna z poglądami środowiska niektórych oskarżycieli, że po co składać wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem jeśli oskarżony wie za co został skazany i na jaką karę. Niestety bierność oskarżonego i głębokie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości może okazać się niekiedy bardzo zgubne, a wierność w instytucję zaufania publicznego może pozostawić w psychice oskarżonego nieodwracalne ślady. Jeśli jednak oskarżony nie nabierze się na zastosowaną, przedmiotową pułapkę procesową i złoży pisemny wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem to doręczyć wyrok wraz z uzasadnieniem z wysokością kary taką jaką usłyszał oskarżony przy ogłaszaniu wyroku, a następnie doręczyć mu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki np. przy przeliczaniu stawek dziennych grzywny. Podstępem może być również wezwanie na kolejną rozprawę bez doręczenia odrębnego pisemnego wezwania, aby oskarżyciel prywatny nie stawił się we właściwym dniu i terminie gdy nie posprawdza sobie akt sprawy i adnotacji w księgach w sekretariacie sądu i wówczas sprawa podlega umorzeniu. Co do postępowania wykonawczego to wszelkie korekty- dokonywane poprawek na wezwaniach co do terminów bez należytych pieczęci w wezwaniach o terminie posiedzeniu sądu w przedmiocie odroczenia czy rozłożenia grzywny na raty tak aby skazany nie stawił się w prawidłowym terminie i aby uznać, że uporczywie uchyla się od zapłaty i tym samym zarządzić wykonanie kary warunkowo zawieszonej wyrokiem. Również wezwanie do zapłaty środka karnego może nosić w sobie podstęp mające na celu zarówno ciągłe i uporczywe gnębienie psychiczne skazanego poprzez ewentualne ponowne wezwanie do zapłaty już zapłaconej kary, środka karnego czy kosztów sądowych czy też obciążenie skazanego dodatkowymi kosztami egzekucji komorniczej. Przykładem podstępu w postępowaniu wykonawczym może być umieszczenie w wezwaniu do zapłaty klauzuli „Po dokonaniu wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do tutejszego sekretariatu sądu kserokopię dowodu wpłaty powyższego świadczenia (Pokój nr 236)”. Nie byłaby ona na tyle kuriozalna gdyby nie wskazywano pokoju dostarczenia kserokopii dowodu wpłaty ponieważ jest rzeczą wręcz oczywistą, że dowód wpłaty doręcza się jako załącznik do pisma, które składa się przez dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Należy uważać również na to aby przy składaniu pisma wraz z załącznikami pracownik sądu wpisał na zwrotnej kserokopii pisma ilość złożonych załączników na pieczęci wraz z datą i podpisem. Brak takowego wpisu co do ilości załączników powoduje uznanie przez sąd, ze załączniki nie zostały doręczone z pismem pomimo, że zostały wymienione w piśmie jako załączone. Również nie upomnienie się pracownika sądu do składającego pismo o załączniki i potwierdzenie zwrotnej kserokopii pisma pieczęcią z lewej strony pisma bez wpisaniu ilości załączników stanowi podstęp procesowy i sugeruje sądowi o wadach złożonego pisma. Ten znak umowny złożonej pieczęci na piśmie jest po to aby sąd wiedział o wadach pisma, ponieważ wówczas nie wie, czy pracownik sądu jedynie nie wpisał liczby załączników na oryginale pisma, które pozostało do dyspozycji sądu, a wpisał na potwierdzonej kserokopii pisma pozostającej w dyspozycji składającego pismo. Zanoszenie kserokopii dowodu wpłaty jedynie do pokoju powoduje, że nie otrzymamy potwierdzenia dostarczenia kserokopii dowodu wpłaty, a wówczas sąd może ponownie wezwać do zapłaty lub też od razu wszcząć postępowanie egzekucyjne, którego kosztami obciąży skazanego. Gdy skazany dostarczy kserokopię dowodu wpłaty do pokoju nie otrzymując potwierdzenia zwrotnego jego doręczenia wzywa się go do dokonania ewentualnej kolejnej opłaty już na większą kwotę. Wystarczy, że skazany zagubi dowód wpłaty, a musi po raz kolejny uiścić ponownie opłatę, a ewentualnie nawet dodatkowo również pokryć koszty postępowania egzekucyjnego. Pomijając już nawet zagubienie dowodu wpłaty i wszczęcie od razu postępowania egzekucyjnego to sąd ma pretekst aby ponownie gnębić psychicznie skazanego pismami, a którym mogą targać negatywne emocje z uwagi na to, że przecież dokonał wszystkich czynności zgodnie z poleceniem sądu na wezwaniu do zapłaty. Można by było wymienić jeszcze bardzo wiele pułapek pozaprocesowych i procesowych zarówno w fazie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego jak i wykonawczego. Na psychikę ludzką można wpływać wieloma technikami, które w odpowiednim układzie, konfiguracji mogą mniej lub bardziej oddziaływać na ludzką psychikę i zachowanie człowieka- w zależności od wiedzy, doświadczenia, inteligencji, odporności psychicznej czy wielu ludzkich słabości. Na koniec podam jeden z przykładów zastosowania "pułapki psychologicznej"- którą też tutaj opisałem- wobec człowieka z mojej miejscowości. Mianowicie po tym jak został prawomocnie skazany za prowadzenie roweru pod wpływem nietrzeźwości i doręczono mu prawomocny wyrok skazujący związany sznurkiem (co prawda kara symboliczna gdyż tylko 500,00 PLN grzywny za czyn kwalifikowany jako przestępstwo i rok zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych mechanicznych jednak dla rencisty pobierającego kilkaset złotych i jeżdżącego całe życie tylko rowerem może być to kara i środek karny bardzo dotkliwy) został wezwany po wielu latach na Komisariat Policji na okoliczność nie wykrytego do tej pory zabójstwa z 2001 r. sklepowej z Niedomic (mała miejscowość w powiecie tarnowskim). Z tego co zrelacjonował ów mieszkaniec Policjant nic nie pisał, bynajmniej nie sporządził żadnego protokołu ani notatki którą by podpisywał. Co więcej ów mieszkaniec zrelacjonował mi, że Policjant chciał sobie tylko tak pogadać. Dla mnie jako człowieka szczególnie inteligentnego i doświadczonego było jasne, że gdyby faktycznie mieli na danego człowieka konkretne dowody to w przypadku najcięższych zbrodni zabójstwa tak się nie postępuje aby spokojnie wzywać osobę na komendę, a zatrzymuje się ją i aresztuje. Jednak jak już pisałem człowiek posiadający w danej chwili kiepską kondycję psychiczną- będąc nawet niewinny (przy kumulacji problemów tj. doręczeniu mu prawomocnego wyroku skazującego związanego sznurkiem, który ma działaś podprogowo na jego umysł i pisemnego wezwania ze specyficznie dużymi literami iż jest wzywany o zabójstwo sklepowej) może różnie zareagować tj. nawet samobójstwem.

Przedmiotowa opinia prawna nie stanowiła i nie stanowi dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 880 ze zm.) wobec tego na mocy samego prawa posiadam do niej wyłączne prawa osobiste i majątkowe i nie można tegoż utworu powielać i rozpowszechniać na żadnym polu eksploatacji bez mojej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie (tj. udzielenia 5 letniej licencji wyłącznej lub niewyłącznej odpłatnie lub nieodpłatnie na korzystanie z utworu na określonym polu eksploatacji lub przeniesienia praw majątkowych do utworu odpłatnie lub nieodpłatnie na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania) pod rygorem nieważności zgodnie z art. 53 wzmiankowanej ustawy i poniesienia odpowiedzialności karnoprawnej oraz cywilnoprawnej.

Komentarze