←  Blog adw. Łukasza Nysztala

Forumprawnicze.info

»

Blog adw. Łukasza Nysztala

E-protokół rozprawy 28 listopad 2015

Od 2011 roku proces cyfryzacji sądów powszechnych wprowadził zmiany do protokołowania rozprawy, zastępując tradycyjny papierowy protokół rozprawy protokołem elektronicznym.

Protokół elektroniczny to nic innego jak cyfrowy zapis dźwięku i/lub obrazu z przebiegu posiedzenia sądowego. W ten sposób dokumentowane są wszelkie czynności, które dzieją się na sali rozpraw w czasie trwania rozprawy. Zapis rozpoczyna się od chwili wejścia stron na rozprawę i kończy się z chwilą jej opuszczenia. Charakterystycznym elementem wyposażenia sali rozpraw w sprzęt do e-protokołowania są mikrofony umieszczone na stole sędziowskim, miejscu dla świadka oraz dla stron. Na sali mogą znajdować się również trzy kamery osobno monitorujące lewą i prawą część sali rozpraw (a więc miejsca dla stron) oraz pulpit dla świadka. Jako ciekawostkę można dodać, że stół sędziowski nie jest objęty monitoringiem wideo (tzn. nagrania nie obejmują sylwetki osoby sędziego lub ławników, kamery obejmują jedynie część stołu sędziowskiego, na którym znajdują się zazwyczaj akta).

Proces cyfryzacji jest rozłożony w czasie. Obecnie e-protokół obowiązuje w niemal każdym sądzie apelacyjnym i okręgowym. W sądach rejonowych proces cyfryzacji zakończy się do 2018r.

Zgodnie z art. 157 kpc - protokół sporządza się, utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego. Oznacza to więc, że e-protokół nie do końca znosi klasyczną papierową wersję protokołu. Oprócz zapisu audio/wideo pisemny protokół zawiera oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmianki co do jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone, a także czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu) oraz inne czynności stron, które według szczególnych przepisów ustawy powinny być wciągnięte, wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do protokołu.
W protokole pisemnym sporządzanym równocześnie z rejestracją audio/wideo przebiegu całej rozprawy zamieszcza się najważniejsze stwierdzenia i wnioski oraz streszczenie wyników postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia; zamiast wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze.

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk protokolant podpisuje podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu. Protokół sporządzony pisemnie podpisują przewodniczący i protokolant.

Strony postępowania mają prawo do zapoznawania się e-protokołem jak i z jego wersją pisemną oraz mogą wnioskować o wydanie odpisu protokołu i kopii zapisu dźwięku. W sprawie cywilnej wydaje się z akt sprawy jedynie zapis dźwięku, jeżeli wydanie zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. Również jeżeli postępowanie odbyło się przy drzwiach zamkniętych (np. w sprawie o rozwód)- strony mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.

Odpis e-protokołu sąd wydaje na wniosek zainteresowanego. Wniosek winien zawierać oznaczenie sądu, sygnaturę sprawy, oznaczenie stron postępowania oraz wskazanie daty rozprawy, z której e-protokół ma być wydany. Od wniosku sąd pobiera opłatę w wysokości 15 zł w przypadku sprawy cywilnej oraz 6 zł w przypadku sprawy o wykroczenie. Odpis protokołu wydawany jest na nośniku DVD zawierającym e-protokół oraz odpowiedni program do uruchomienia odtwarzacza.
Z e-protokołem można również zapoznać się w czytelni akt. Każdy sąd wyposażony w sprzęt do sporządzania e-protokołu posiada również odpowiednie urządzenie w czytelni akt do zapoznania się z elektronicznym protokołem rozprawy.
Warto również wspomnieć o jeszcze jednym sposobie uzyskania kopii e-protokołu rozprawy i to bez ponoszenia za to jakiekolwiek opłaty. Protokoły są również publikowane w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych (https://www.ms.gov.p...l-informacyjny/). Dostęp do portalu przysługuje pełnomocnikom i stronom i wymaga jedynie dokonania bezpłatnej rejestracji w portalu potwierdzając swoje dane osobowe. Dostęp odbywa się przez wnioskowanie do właściwego sądu do dostępu do naszej sprawy. Zarejestrowany w Portalu użytkownik otrzyma dostęp do danych o sprawie obejmujący: stan sprawy, czynności w sprawie, informacje o wyznaczonych terminach rozprawy, dokumentów w sprawie wygenerowanych przez Sąd oraz protokoły z przebiegu rozprawy.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują również możliwość zamiany elektronicznej wersji protokołu na pisemny protokół zawierający dosłowny przekład zapisu dźwięku na pismo - czyli tzw. transkrypcję protokołu.
Art. 158 § 4 Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący może zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk.
Transkrypcja następuje na zarządzenie sędziego. Nie może więc być sporządzona na wniosek stron. Jeśli jednak transkrypcja została już wykonana na polecenie sądu - staje się ona częścią akt sądowych (a więc znajduje się w aktach sądowych).

Od 27 października 2014r. elektroniczny zapis rozprawy może mieć również wpływ na formę uzasadnienia wyroku. Jeżeli przebieg posiedzenia jest utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego - uzasadnienie może być wygłoszone od razu po publikacji orzeczenia w formie ustnej, rejestrowanej za pomocą urządzenia rejestrującego przebieg rozprawy. O wygłoszeniu takiego ustnego uzasadnienia wyroku sąd uprzedza obecne strony. Nie należy tego mylić z podaniem ustnie najważniejszych motywów rozstrzygnięcia, które nie stanowią ustnego uzasadnienia wyroku. W przypadku ustnego uzasadnienia wyroku wygłaszanego bezpośrednio po ogłoszeniu orzeczenia odstępuje się od podania odrębnie zasadniczych powodów wydania wyroku o danej treści.

Stronom i podmiotom uprawnionym przysługuje prawo do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wygłoszonego uzasadnienia wyroku. W takim wypadku sąd sporządza transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie uzasadnienia wyroku.

protokół elektroniczny i 3 więcej

Komentarze