←  Blog Forumprawnicze.info

Forumprawnicze.info

»

Blog Forumprawnicze.info

Po jakim czasie Sąd wydaje nakaz doprowadzenia do Zakładu Karnego? 30 marzec 2018

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności - większość skazanych zastanawia się czy na odbycie kary pozbawienia wolności należy zgłosić się samemu czy też to policja doprowadza do odbycia kary. A także w jakiej terminie taki wyrok jest wykonywany - od razu z chwilą uprawomocnienia się wyroku czy też w późniejszym czasie?

Art. 79 kodeksu karnego wykonawczego stanowi jasno, że skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Skazany winien więc co do zasady oczekiwać na pisemne wezwanie do stawienia się w Zakładzie Karnym. Powołany przepis przewiduje jednak wyjątek, w którym Sąd - mając uzasadnione obawy, że skazany może podejmować działania zmierzające do ukrywania się lub też, że jego dalszy pobyt na wolności stanowi poważne zagrożenie - może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania.

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie wskazują natomiast w jakim terminie skazany po uprawomocnieniu się orzeczenia winien otrzymać wezwanie do stawienia się w areszcie. Pośrednio odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Paragraf 369 Regulaminu stanowi, że każde orzeczenie, które staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, kieruje się do wykonania bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od daty uprawomocnienia lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji. Regulamin stanowi również, że w celu wykonania kary pozbawienia wolności sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji podejmuje bezzwłocznie wszystkie czynności zmierzające do osadzenia skazanego w areszcie śledczym. W realiach danej sprawy nie da się jednak wskazać precyzyjnie w jakim terminie skazany otrzyma wezwanie do stawienia się w Areszcie. Może to być termin od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy.

W wezwaniu do odbycia kary- oprócz terminu do zgłoszenia się w Areszcie oraz adresu Aresztu zawarte jest pouczenie, że w razie niezastosowania się do wezwania skazany zostanie doprowadzony przymusowo i obciążony kosztami doprowadzenia.

A skąd w areszcie będą wiedzieli, że dana osoba ma się stawić? Otóż wskazany wyżej Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje również, że o terminie wyznaczonym skazanemu do stawiennictwa prezes sądu lub upoważniony sędzia zawiadamia administrację właściwego aresztu śledczego położonego najbliżej miejsca stałego pobytu skazanego, zobowiązując ją jednocześnie do zawiadomienia sądu o niezgłoszeniu się skazanego w tym terminie.

Co się stanie jeśli skazany nie zgłosi się dobrowolnie, zgodnie z wezwaniem do Aresztu w wyznaczonym terminie?
§ 66 ust. 5 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności stanowi, że w razie niezgłoszenia się skazanego lub ukaranego do odbycia kary w ciągu 3 dni od wyznaczonego terminu lub nieprzyjęcia go do jednostki penitencjarnej zakład karny zawiadamia o tym właściwy sąd. W takim wypadku- stosownie do treści art. 79 paragraf 2 kodeksu karnego wykonawczego - sąd poleca doprowadzić przymusowo niepokrnego skazanego na Aresztu. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego. Polecenie doprowadzenia skazanego do zakładu karnego sąd przesyła komendzie rejonowej Policji właściwej według ostatniego miejsca pobytu skazanego, a jeżeli skazanym jest żołnierz – właściwej jednostce Żandarmerii Wojskowej.

Czy nieposłuszeństwo skazanego - oprócz konieczności poniesienia kosztów doprowadzenia ma dla skazanego jakieś negatywne konsekwencje?
W zakresie samego przebiegu odbywania kary pozbawienia wolności - skazany przymusowo doprowadzony do Aresztu ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny skazany. Okres odbywania kary biegnie oczywiście nie od daty wskazanej w wezwaniu - lecz od daty w której skazany został zatrzymany i doprowadzony do Aresztu. Jednak nieposłuszeństwo skazanego w zakresie konieczności jego doprowadzenia do Aresztu będzie brane pod uwagę przez Sąd Penitencjarny w razie rozpoznawania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 77 § 1 kk jednym z wymogów udzielenia skazanemu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jest między innymi jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

wykonanie kary i 3 więcej

Komentarze