←  Blog r.pr. Karolina Bartos

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Blog r.pr. Karolina Bartos

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę a zwolnienie lekarskie 26 grudzień 2014

Kodeks pracy w art. 130 § 2 stanowi, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W takiej sytuacji pracownik ustala z pracodawcą termin dodatkowego wolnego dla niego dnia.
Dzień wolny należy tak wybrać, by przypadał on w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że jeżeli w danym zakładzie pracy obowiązuje np. miesięczny system rozliczeniowy, to dzień wolny należy odebrać w ciągu tego miesiąca. Może to być dzień poprzedzający święto lub jeden z dni następujących po nim.

Co się jednak dzieje z opisanym powyżej uprawnieniem pracownika w sytuacji, gdy w dniu świątecznym przebywa na zwolnieniu lekarskim?
Otóż pracownik pomimo usprawiedliwionej nieobecności w pracy zachowuje prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu rozliczeniowym. Tym samym po powrocie ze zwolnienia lekarskiego należy mu udzielić dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Choroba pracownika nie obniża bowiem obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Dyrektywa art. 130 § 3 Kodeksu pracy stanowi, iż wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Oznacza to zatem, iż wymiar czasu pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu o liczbę godzin pracy, jaką pracownik miałby do przepracowania, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy, gdyby z tego zwolnienia nie korzystał. Sobota jest co do zasady dniem wolnym od pracy, a zatem nie obniża wymiaru czasu pracy pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia lekarskiego.

Należy jednakże mieć na uwadze fakt, iż przebywanie na zwolnieniu lekarskim przekraczającym okres rozliczeniowy nie uprawnia pracownika do odebrania dnia wolnego w kolejnym miesiącu. Jeżeli zatem nie skorzystał ze swego prawa przed chorobą, a później przebywał na zwolnieniu do końca okresu rozliczeniowego, to uprawnienie to wygasa.


Inaczej wygląda zaś sytuacja, w której pracownik ma wyznaczony dodatkowy dzień wolnym od pracy i w tym dniu, w związku z chorobą przebywa na zwolnieniu lekarskim.
W takim stanie faktycznym pracodawca nie ma obowiązku wyznaczenia kolejnego dnia wolnego.
Dla pracownika oznacza to utratę możliwości odebrania dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Komentarze