←  Blog r.pr. Karolina Bartos

Forumprawnicze.info

»

Blog r.pr. Karolina Bartos

Roszczenia pracownikowa, któremu wypowiedziano umowę na czas określony, w której nie przewidziano jej wcześniejszego rozwiązania 24 styczeń 2014

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wcześniejszego rozwiązania.

Odpowiedź na powyższe pytanie zostanie omówiona w oparciu o następujący stan faktyczny: Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas określony, przekraczający 6 miesięcy. Strony podpisując umowę nie przewidziały możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Zgodnie z art. 33 kodeksu pracy, strony zawierając umowę o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Brak takiego zapisu oznacza, iż umowa łącząca strony nie

może być wypowiedziana i ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Co zatem w sytuacji, gdy pracodawca wypowiada pracownikowi umowę zawarta na czas oznaczony, pomimo iż zgodnie z literą prawa nie ma takiego uprawnienia?

Nad powyższym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy wydając orzeczenie w sprawie III PZP 6/11 uznając, iż „pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej

wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, przysługują roszczenia określone w art. 59 w zw. z art. 56 kodeksu pracy”.

Jednostronną czynność prawną jakiej dokonał pracodawca w powyższej sprawie – wypowiadając pracownikowi stosunek pracy - należy ocenić jako niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, niebędące jednocześnie wypowiedzeniem. Jak stanowi Sąd Najwyższy we wspomnianym orzeczeniu, przedmiotowe rozwiązanie umowy o pracę jest zerwaniem umowy łączącej strony i niespodziewanym naruszeniem gwarancji zatrudnienia.

Z uwagi na wskazane wcześniej cechy można je postrzegać jako rodzaj nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, dokonanego z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (tzw. dyscyplinarnym) w rozumieniu art. 56 Kodeksu pracy.

Zatem uprawnień i roszczeń przysługujących pracownikowi w przypadku otrzymania tego rodzaju oświadczenia woli pracodawcy poszukiwać należy w art. 56 i 59 kodeksu pracy .

I tak pracownikowi przysługiwać będzie roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Przy czym należy podkreślić, iż przywrócenie do pracy będzie możliwe , gdy do zakończania umowy zawartej na czas określony pozostał jeszcze odpowiednio długi okres. Nie wskazuje się jednakże jaki okres czasu jest wystarczający do uznania go za „odpowiednio długi”. Będzie on uzależniony od czasu na jaki umowa została zawarta, od tego tego jak odległy jest termin rozwiązania umowy.

Przepis art. 59 kodeksu pracy stanowi, iż „w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje
wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej w art. 58”.

Zatem pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie to przysługiwać będzie w wysokości
wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
Przywołana powyżej uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego w sposób jednoznaczny określiła katalog roszczeń pracownika w razie wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas określony, nie przewidującej możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.

Komentarze