←  Blog r.pr. Karolina Bartos

Forumprawnicze.info

»

Blog r.pr. Karolina Bartos

Hospitalizacja dziecka a prawo do przerwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 29 styczeń 2014

Coraz częściej pojawiają się pytania odnośnie możliwości przerwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka.
Poniżej analiza jednego z takich przypadków.

Pani X przebywa na dodatkowym urlopie macierzyńskim. W międzyczasie dziecko choruje i jest hospitalizowane na Oddziale Pediatrycznym Szpitala w miejscowości Y. Pracownica składa wniosek, na podstawie art. 181 Kodeksu pracy, o przesunięcie terminu zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego o czas hospitalizacji dziecka. Czy słusznie?

Kodeks pracy w art. 181 stanowi, w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Powyższy przepis wprowadza wyjątek od zasady nieprzerwanego korzystania z urlopu macierzyńskiego. Przerwa w korzystaniu z urlopu macierzyńskiego może mieć miejsce, jeżeli dziecko wymaga hospitalizacji. Urlop przerywa się na wniosek pracownicy, ale nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni urlopu. Przy składaniu wniosku pracownica powinna powyższe okoliczności udokumentować stosownymi zaświadczeniami. Pracodawca jest zobowiązany do przerwania urlopu macierzyńskiego po przedstawieniu zaświadczenia o przyjęciu dziecka, na które przysługuje urlop, do szpitala. Ma obowiązek udzielenia dalszej, niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego po wyjściu dziecka ze szpitala. Ponieważ pracodawca nie zna terminu zakończenia hospitalizacji dziecka. Powinna go o nim powiadomić pracownica zainteresowana w wykorzystaniu dalszej części przerwanego urlopu.
Wraz z zawiadomieniem powinna złożyć wniosek o udzielenie dalszej części urlopu, który to wniosek pracodawca powinien uwzględnić

Powyższe regulacje odnoszą się tylko do obowiązkowego urlopu macierzyńskiego.
Z powyższego prawa do przerwania urlopu macierzyńskiego nie może skorzystać osoba przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Wynika to z wykładni przepisów art. 182 1 Kodeksu pracy, który w § 7 wskazuje jakie uprawnienia i z jakiej ochrony korzysta pracownica przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Są to w szczególności przepisy stanowiące o:

a) obowiązku uwzględniania żądania pracownika przywrócenia do pracy w przypadku odwołania się od wypowiedzenia nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 45 § 3 KP),

b) uprawnieniach przysługujących pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 47, 50 § 5 KP) lub bez wypowiedzenia (art. 57 § 2 KP art. 47,

c) prawie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 KP),

d) przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego w razie korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 165 pkt 4 KP) oraz wykorzystania w terminie późniejszym urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (art. 166 pkt 4 KP),

e) prawie pracownika-ojca wychowującego dziecko do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego odpowiadającego okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu macierzyńskiego przebywa w szpitalu ze względu na stan jej zdrowia (art. 180 § 61-§ 63 KP) oraz prawa do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego w razie śmierci pracownicy (art. 180 § 7 KP),

f) prawie do 7 dni urlopu macierzyńskiego w razie zgonu dziecka (art. 1801 § 2 KP);

g) braku prawa do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu oddania dziecka innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, w związku
z rezygnacją matki z wychowywania dziecka;

h) metodzie obliczania okresu urlopu macierzyńskiego z zastosowaniem reguły, że tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym (art. 1831 § 1),

i) o gwarancji powrotu do pracy, co do zasady, na stanowisko zajmowane przed tym urlopem (por. art. 1832 KP), a jeśli powrót na stanowisko zajmowane przed dodatkowym urlopem macierzyńskim nie jest możliwy, w drugiej kolejności pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, lub innym, odpowiednim ze względu na kwalifikacje zawodowe pracownika


Katalog ten jest zamknięty, co oznacza iż do pracownicy korzystającej z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie mają zastosowania nie wymienione w nim przepisy. Prawem, które nie zostało uwzględnione w tym wykazie jest przepis art. 181 Kodeksu pracy dotyczący możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacja dziecka.
Brak przepisu umożliwiającego stosowanie wspomnianego przepisu per analogiam do urlopu dodatkowego, powoduje niemożność uwzględnienia wniosku złożonego przez pracownicę.

Komentarze