←  Blog użytkowników

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Blog apl. adw. Pawła Socha

Zdjęcie
Oszustwo jako wypadek mniejszej wagi 14 lipiec 2016

Oszustwo czyli przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej...
>
5 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Właściwość sądu okręgowego w procedurze karnej 06 czerwiec 2016

Sądem pierwszej instancji w zgodnie z Kodeksem postępowania karnego może być sąd rejonowy lub sąd okręgowy. Zasadą przyjętą w polskim postępowaniu karanym jest domniemanie właściwości sądu rejonowe...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym 11 marzec 2016

W art. 275a KPK przewidziany jest środek zapobiegawczy polegający na nakazaniu okresowego opuszczenia lokalu zajmowan...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Czyn karalny w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 08 marzec 2016

Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich stosuje się odnośnie nieletnich, którzy popełnili czyn karalny między 13 a 17 rokiem życia. Należy mieć na uwadze, że czyn...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Postępowanie w sprawach nieletnich 04 marzec 2016

Ustawa z dnia z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich znajduje zastosowanie w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zwolnienie z kosztów przy wnoszeniu pisma w postępowaniu karnym 03 marzec 2016

Sąd lub referendarz sądowy zwalnia na podstawie art. 623 KPK osobę od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Rozbój - wypadek mniejszej wagi 11 luty 2016

Rozbój (art. 280 § 1 KK), czyli kradzież z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, jest poważnym przestępstwem zagrożonym karą pozba...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Przesłuchanie nieletniego przez Policję 29 styczeń 2016

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 32 f zawiera reguły dotyczące przesłuchania nieletniego przez Policję. Przede wszystkim nie jest możliwe przesłucha...
>
1 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Odpowiedzialność karna sprawcy w wieku poniżej 17 lat 27 styczeń 2016

Zgodnie z art. 10 Kodeksu karnego dolną granicą wieku, od którego sprawca ponosi odpowiedzialność karną jest 17 lat. Próg ten związany jest z zasadą mówiącą iż nie popełnia przestępstwa ten, komu w...
>
1 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Konsekwencje odmowy poddania się badaniu stanu trzeźwości przez nieletniego pozostającego pod nadzorem 15 styczeń 2016

Kurator sprawujący nadzór nad nieletnim zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniach w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.), ma uprawnienia do p...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis