←  Blog apl. adw. Pawła Socha

Forumprawnicze.info

»

Blog apl. adw. Pawła Socha

Konsekwencje odmowy poddania się badaniu stanu trzeźwości przez nieletniego pozostającego pod nadzorem 15 styczeń 2016

Kurator sprawujący nadzór nad nieletnim zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniach w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.), ma uprawnienia do przeprowadzania badania trzeźwości lub odurzenia nieletniego. Kurator nie ma, co prawda możliwości zastosowania środków przymusu w stosunku do odmawiającego poddania się badaniom, jednak odmowa rodzi określone w ustawie, przykre dla pozostającego pod nadzorem nieletniego. Metodyka przeprowadzania powyższych badań opisana jest w tym wpisie: Badanie stanu trzeźwości nieletniego.

Według art. 70 b § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniach w sprawach nieletnich, nieletniego odmawiającego poddania się badaniu uznaje się za osobę uchylającą się od nadzoru kuratora. O konsekwencjach odmowy kurator powinien pouczyć nieletniego przy żądaniu by poddał się badaniu.

W przypadku gdy małoletni nie podda się badaniom kurator zgodnie z art. 70 b § 3 ustawy może wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o zmianę środka wychowawczego. Te same reperkusje grożą w przypadku ustalenia obecności alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego.

Kurator samodzielnie podejmuje decyzję odnośnie skorzystania z uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o zmianę środka wychowawczego. W procesie decyzyjnym kurator powinien kierować się znajomością nieletniego, w szczególności częstotliwością używania alkoholu lub środków odurzających przez nadzorowanego. Kurator w ocenie czy celowe jest wystąpienie o zmianę środka wychowawczego musi mieć na uwadze dobro małoletniego i przeciwdziałanie jego demoralizacji.

opracowano na podstawie:
Górecki P, Violetta Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa 2015.

Aplikant Adwokacki
Paweł Socha, Olsztyn
https://sochapavel.wordpress.com/

nieletni, alkohol i 1 więcej

Komentarze