←  Blog apl. adw. Pawła Socha

Forumprawnicze.info

»

Blog apl. adw. Pawła Socha

Przesłuchanie nieletniego przez Policję 29 styczeń 2016

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 32 f zawiera reguły dotyczące przesłuchania nieletniego przez Policję. Przede wszystkim nie jest możliwe przesłuchania nieletniego bez obecności wskazanych w tym przepisie osób. Przy przesłuchaniu nieletniego musi być obecna przynajmniej jedna z osób:
  • rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska,
  • opiekun nieletniego,
  • obrońca nieletniego.

Jeżeli zapewnienie obecności tych osób byłoby niemożliwe, przesłuchanie może się odbyć w obecności wskazanej przez nieletniego:
  • osoby mu bliskiej,
  • przedstawiciela szkoły, do której uczęszcza nieletni,
  • asystenta rodziny,
  • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

Powyższy katalog osób, przy obecności których można przesłuchać nieletniego jest zamknięty i nieletni nie może być przesłuchany bez obecności wskazanych powyżej osób, bądź w zamian przy obecności innych, których przepis art. 32 f nie wymienia.

Przy przesłuchaniu nieletniego zastosowanie znajduje również regulacja zawarta w art. 19 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oznacza to, że przesłuchując nieletniego należy zapewnić mu swobodę wypowiedzi. Jedynie wyjątkowo “w miarę potrzeby” dopuszczalne jest przesłuchanie nieletniego w domu np. z powodu długotrwałej choroby. Ponadto należy unikać wielokrotnego przesłuchiwania nieletniego co do tych samych okoliczności lub okoliczności ustalonych już innymi dowodami i niebudzącymi wątpliwości.

Przeprowadzenie przesłuchania bez obecności osób wskazanych w art. 32 f ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jest poważnym naruszeniem prawa procesowego i nie mogą być brane pod uwagę przez sąd. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 1990 r. I KR 18/90, stwierdził, że “Wyjaśnienia nieletniego odebrane bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 39 (obecnie 32 f) ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym, ponieważ ten przewiduje, by przesłuchanie nieletniego odbywało się w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a jeżeli zapewnienie ich obecności było w danym wypadku niemożliwe należy wezwać nauczyciela lub przedstawiciela organizacji społecznej zainteresowanej sprawami wychowawczymi.”
Powyższa regulacja nie odnosi się do przesłuchania małoletniego świadka i jego przesłuchanie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego.

opracowano na podstawie:
Górecki P, Violetta Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa 2015.

Aplikant Adwokacki
Paweł Socha, Olsztyn
https://sochapavel.wordpress.com/

nieletni, przesłuchanie i 2 więcej

Komentarze

Ciekawa, 11 mar 2016 11:10

Ciekawy wpis, mam w związku z nim pytania. Czy szkoła na prośbę policji ma obowiązek wskazać swego przedstawiciela? Czy to nieletni musi samodzielnie wskazać/zgodzić się na jedną z osób  wymienionych w drugim zestawie? Kiedy policja ma OBOWIĄZEK dokonania przesłuchania? Kiedy ma prawo/obowiązek przeszukać rzeczy (np plecak) nieletniego?

Pytania w kontekście przyjazdu policji do szkoły na skutek zgłoszenia kradzieży (na 99% skradziony przedmiot jest jeszcze na terenie szkoły), a im szybciej dojdzie do przesłuchania, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy i odzyskania skradzionego przedmiotu.