←  Blog apl. adw. Pawła Socha

Forumprawnicze.info

»

Blog apl. adw. Pawła Socha

Rozbój - wypadek mniejszej wagi 11 luty 2016

Rozbój (art. 280 § 1 KK), czyli kradzież z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, jest poważnym przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. “Na szczęście” dla niektórych rozbójników w art. 283 KK przewidziany jest tak zwany przypadek mniejszej wagi, czyli typ uprzywilejowany czynu z art. 280 § 1 KK, ustalający łagodniejszą odpowiedzialność w postaci kary pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Kodeks karny nie zawiera legalnej definicji “przypadku mniejszej wagi”. Sąd musi zatem dokonać oceny wielu okoliczności zanim stwierdzi czy rozbój jest przypadkiem mniejszej wagi czy przestępstwem w typie podstawowym.

Przyjmuje się, że elementami mającymi znaczenie dla kwalifikacji rozboju jako przypadek mniejszej wagi są: rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo, zachowanie się, sposób działania, stopień zawinienia, motywacja i cel działania sprawcy, użyte środki, charakter i rozmiar szkody wyrządzonej lub grożącej dobru chronionemu prawem, czas, miejsce i inne okoliczności popełnienia czynu oraz odczucie szkody przez pokrzywdzonego.Przy czym elementem decydującym nie jest wyłącznie wartość mienia naruszonego przez sprawcę.

Przy kwalifikacji czynu jako typ uprzywilejowany rozboju bierze się przede wszystkim pod uwagę przesłanki związane z intensywnością użycia przemocy i jej nasilenia, czy użyta przemoc stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia pokrzywdzonego. Na dalszym miejscu natomiast stawia się wartość przedmiotu, na który ukierunkowane jest działanie sprawcy.

W obecnym stanie prawnym, w którym orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania możliwe jest przy skazaniu na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku, zakwalifikowanie rozboju jako przypadek mniejszej wagi nabiera znaczenia.

na podstawie:
Andrzej Marek Kodeks karny. Komentarz, wyd. V
Andrzej Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom III. Komentarz do art. 1-116 k.k., wyd. II


Aplikant Adwokacki
Paweł Socha, Olsztyn
https://sochapavel.wordpress.com/

prawo karne, rozbój, karne i 1 więcej

Komentarze