←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 04 kwi 2015 18:13
  • Uaktualniono: 04 kwi 2015 18:13
  • Rozmiar pliku: 48,5 KB
  • Wyświetleń: 6874
  • Pobrań: 156

Pobierz Pismo zawierające uzupełnienie braków formalnych pozwu

- - - - -
braki formalne pozwu uzupełnienie pozwu pismo powodaWzór pisma w odpowiedzi na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych pozwu.

Informacje prawne:
Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.

Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Wezwaniu do uzupełnienia braków podlegają jedynie uchybienia formalne. Sąd nie ma podstaw do domagania się poprawienia błędów w argumentacji prawnej czy we wskazanej podstawie prawnej pozwu. Jeżeli - w świetle okoliczności sprawy - istnieją wątpliwości co do rzeczywistych intencji autora pisma, sąd powinien poddać je wykładni zgodnie z dyrektywami właściwymi dla tłumaczenia oświadczeń woli (art. 65 k.c.) albo usunąć te wątpliwości przez wezwanie strony do ich wyjaśnienia. Z art. 130 § 1 zdanie drugie k.p.c. wypływa dyrektywa rozpoznania pisma zgodnie z jego treścią, także wtedy, gdy zostanie ono mylnie oznaczone lub dotknięte innymi oczywistymi niedokładnościami oraz że niedokładność ta może dotyczyć treści pisma, jeżeli została ona niewłaściwie zredagowana.

Tygodniowy termin, określony w art. 130 § 1 k.p.c., jest terminem ustawowym, a co za tym idzie - nie może być on przedłużany ani skracany.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 4 minut)

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Googlebot-Mobile (2), Bing (1)