← Strona główna

Forumprawnicze.info

»

Zasady rejestracji

Regulamin korzystania z serwisu internetowego https://ForumPrawnicze.info
Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników Forum. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem serwisu NYSZTAL SZUBSTARSKI i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Szczytnie przy ul. Leyka 32E, 12-100 Szczytno, KRS:0000548879
2. Kontakt z Właścicielem serwisu w zakresie funkcjonowania i zawartości serwisu możliwy jest pod adresem mailowym – bok@forumprawnicze.info
3. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Forum a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.
§2
Zakres obowiązywania regulaminu
1. Serwis ForumPrawnicze.info składa się z następujących modułów:
a) forum dyskusyjne
b) blogi prawników
c) katalog prawników
d) wzory pism
e) komentarze
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Zasadniczym celem serwisu jest propagowanie wiedzy prawnej przez umożliwienie wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania innym użytkownikom, własnych informacji i materiałów.
3. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za opublikowanie materiału na łamach Serwisu;
4. Opublikowanie materiału w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego bezterminową i nieodpłatną publikację. Powyższa zgoda w szczególności dotyczy następujących pól eksploatacji materiału w ramach Serwisu: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych. Zgoda ta może być tylko w szczególnych przypadkach odwołana na podstawie pisemnego wniosku użytkownika.
§3
Wymagania techniczne
1. Do prawidłowego korzystania z serwisu wymagany jest komputer wraz z przeglądarką internetową oraz dostęp do Internetu.
2. Serwis może warunkować dostęp do treści od zarejestrowania się w serwisie. W szczególności zarejestrowanie użytkownika jest niezbędne do opublikowania nowego tematu na forum oraz dostępu do artykułów i plików. Rejestracja w serwisie wymaga podania danych: nazwy wyświetlanej (nicku), adresu e-mail oraz hasła.
3. Serwis funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Invision Power Services Inc - Invision Community Suite. Dla zapewnienia prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu oraz sesji logowania użytkownika, system teleinformatyczny korzysta z plików cookies. Połączenie z witryną zabezpieczone certyfikatem prywatności. Zakres i odpowiedzialność wystawcy certyfikatu znajduje się pod adresem https://letsencrypt.org/repository/
4. Użytkownik forum rejestrując się w serwisie wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie wiadomości od właścicieli serwisu – w tym wiadomości o charakterze reklamowym.
5. Zabronione jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika, który nie opublikował żadnego postu lub nie zalogował się do serwisu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
7. Zarejestrowany użytkownik ma prawo usunąć swój profil z serwisu. W tym celu należy skorzystać z kanału komunikacyjnego (e-mail lub wiadomość prywatna) do właściciela serwisu.
§4
Korzystanie z Serwisu
1. Dowolna część serwisu może zostać czasowo lub stale zmieniona lub wyłączona bez uprzedzenia.
2. Zabronione jest umieszczanie w serwisie publikacji, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszające zasady etykiety sieciowej lub niniejszego regulaminu.
3. W treści postów nie wolno użytkownikom zamieszczać linków do zewnętrznych stron www - jeśli nie dotyczy to prowadzonej dyskusji, a zwłaszcza reklamować usług lub oferować odpłatnie pomoc prawną.
4. Użytkownik oraz użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów, znaków towarowych, etc. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 5
Odpowiedzialność właściciela Serwisu
1. Wszelkie zawartość Serwisu – w szczególności opracowania i wpisy na blogu, wzory pism, wpisy w katalogu prawników czy odpowiedzi udzielane na forum – zostały opracowane w dobrej wierze. Materiałów tych nie należy jednak traktować jako porady prawnej. Materiały oraz wypowiedzi użytkowników Serwisu wyrażają punkt widzenia osoby, która je zamieściła.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania materiałów publikowanych w Serwisie jak również za zastosowanie się do rad zawartych w wypowiedziach na forum.
3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do ForumPrawnicze.info. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia odbiorców o tym fakcie.
4. W trakcie prowadzonej między użytkownikami dyskusji jak również w innych materiałach publikowanych w Serwisie mogą być publikowane linki odsyłające do serwisów internetowych podmiotów trzecich. Korzystając z linków należy pamiętać, że Właściciel nie weryfikował zawartości tych serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekierowania na inną stronę.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub zamykania dostępu do dowolnej treści, wątku lub innego materiału bez podania przyczyny, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie.
6. Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa do Serwisu. Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość ForumPrawnicze.info - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
7. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisów, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione
§ 6
Ochrona prywatności. Dane osobowe
1. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników ForumPrawnicze.info. W szczególności w trakcie rejestrowania się w serwisie prosi się o nie podawanie jako nazwy wyświetlanej (loginu) swojego prawdziwego imienia i nazwiska.
2. Właściciel nie dokonuje również weryfikacji prawidłowości podanego adresu e-mail Użytkownika. Podane prawdziwego adresu e-mail może jedynie usprawnić komunikację pomiędzy Użytkownikami jak również być niezbędne do niektórych funkcji Serwisu (przypomnienie hasła, obserwowanie tematów etc). Serwis zostały skonstruowane w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Właściciel nie gromadzi więc żadnych innych danych, niż te podane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania Serwisu.
3. Jeśli pomimo powyższego zastrzeżenia – w trakcie rejestracji w Serwisie lub w trakcie korzystania z jego treści dojdzie do zgromadzenia danych osobowych – Właściciel informuje, że wszystkie zebrane dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NYSZTAL SZUBSTARSKI i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Szczytnie przy ul. Leyka 32E, 12-100 Szczytno, KRS:0000548879.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu ForumPrawnicze.info. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest:
a. świadczenie usług dostępu do portalu internetowego.
b. rejestracja statystyk korzystania z serwisu.
6. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres korzystania (zarejestrowania) w Serwisie.
9. Właściciel informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Pracownikom współpracującym z Administratorem,
b. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT
Serwisu,
c. Reklamodawcom.
10. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
11. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw
Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie zmieniony. O zmianie regulaminu Administracja serwisu powiadomi użytkowników stosownym wpisem (postem) na łamach serwisu. Nowy regulamin obowiązuje tylko w sytuacji zaakceptowania regulaminu przez użytkownika. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu - konto użytkownika zostanie usunięte z serwisu.
2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Pliki te nie zawierają żadnych informacji wrażliwych o użytkowniku. Służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu.
a) Pliki „cookies” wykorzystywane są przez mechanizmy serwisu w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz ich optymalizacji . Informacje generowane w ten sposób nie zawierają żadnych danych osobowych, a ich przetwarzanie może służyć jednie zbieraniu anonimowych statystyk.
b) Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych o użytkowniku w zakresie adresu IP, lokalizacji, zainstalowanego systemu operacyjnego i przeglądarki oraz innych danych (cookie DART), które mają na celu wyświetlanie reklam dostosowanych do potrzeb i zainteresowania użytkowników.
c) Każdy użytkownik ma prawo usunąć pliki cookies, korzystając z mechanizmów wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może również wyłączyć w mechanizmach przeglądarki możliwość tworzenia i przesyłania plików cookies. Wyłączenie przesyłania plików cookies może jednak spowodować niewłaściwe funkcjonowanie oprogramowania.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4.05.2018r.