←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

Odbywanie kary pozbawienia wolności A odwi...


Najlepsza porada prawna: pasjonat 23 kwiecień 2017 - 10:55

WWitam! Mój narzeczony odbywa karę pozbawi... Przejdź do postu

Blanka7777 - zdjęcie Blanka7777 14 kwi 2017

WWitam! Mój narzeczony odbywa karę pozbawienia wolności wyrok kończy mu się za miesiąc. Moje pytanie brzmi czy gdyby Pani kurator złożyła wniosek o odwieszenie mu jakiegoś wyroku który posiada obecnie w zawieszeniu to czy Już by się o tym dowiedział? Czy można zrobić tak że dowie się o tym np 2 tygodnie przed końcem kary?
Odpowiedz

Blanka7777 - zdjęcie Blanka7777 14 kwi 2017

Dodam jeszcze że narzeczony dzwonił do sądu i jak narazie Pani kurator takiego wniosku nie złożyła....
Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 21 kwi 2017

Wszystko możliwe....

Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: pasjonat - zdjęcie pasjonat 23 kwi 2017

WWitam! Mój narzeczony odbywa karę pozbawienia wolności wyrok kończy mu się za miesiąc. Moje pytanie brzmi czy gdyby Pani kurator złożyła wniosek o odwieszenie mu jakiegoś wyroku który posiada obecnie w zawieszeniu to czy Już by się o tym dowiedział? Czy można zrobić tak że dowie się o tym np 2 tygodnie przed końcem kary?

 

1) Tak- sąd zawiadomi o terminie posiedzenia sądu;

 

2) Tak- może zależy kiedy wpłynie wniosek. Ale spokojnie od postanowienia sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary przysługuje zażalenie. Ba- nie można zarządzić wykonania kary po 6 miesiącach od daty upływu okresu próby. I to w tym terminie musi zapaść postanowienie prawomocne w II instancji. Można więc spokojnie wydłużać postępowanie typu wniosku o wyłączenie sędziego,a następnie zażalenie na odmowę wyłączenia sędziego wraz z wnioskiem o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu II instancji od rozpoznania tegoż zażalenia. Dopiero po tej machinie sprawa wraca do meritum gdzie znów można złożyć wniosek o wyłączenie sędziego z innej- nowej przyczyny (np. że sędzia krzyczy i jest wrogo nastawiony co może wynikać z jego braku bezstronności i uprzedzenia do osób które już odbywały karę w ZK). Takich przyczyn może być setki i nie ma żadnej prawnej możliwości aby powstrzymać ową machinę rozpoznawania wniosku o wyłączenie sędziego/ sędziów. Ba- zwykle działo to tak, że taki wniosek może powodować faktyczne wrogie nastawienie do wnioskującego co otwiera jeszcze większe możliwości procedowania. Ponadto sąd musi wysyłać dostatecznie wcześniej zawiadomienia o posiedzeniu, gdyż musi przewidywać że osoba może odbierać przesyłkę dopiero po 2 krotnym wizowaniu (2x po 7 dni) i potwierdzenie zwrotne (tzw. zwrotka) musi dotrzeć do sądu przed posiedzeniem sądu. Jak nie dotrze na czas posiedzenia sąd musi odroczyć posiedzenie. A to znów wydłuża procedowanie sądu. w 99% spraw skazany który umie się bronić nie dopuści do zarządzenia wykonania kary uprzednio zawieszonej. Po prostu prawo polskie jest kulawe i nie doskonałe. Co więcej w przepisach k.p.k. sąd po wniosku o wyłączenie musi obligatoryjnie odroczyć rozprawę.

 

k.k.

 

Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
§ 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.
§ 2a. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 3a. Zarządzając wykonanie kary w wypadkach, o których mowa w § 2 i 3, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 5. (uchylony).

Odpowiedz