←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Jak ustalić wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym ?Ustalenie wartości przedmiotu sporu następuje na podstawie art. 19 – 26 kpc. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu stanowi jedno z formalnych wymagań pozwu w sprawach majątkowych (art. 187 § 1 pkt 1), którego brak wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania naprawczego, w którym Sąd wezwie powoda do usunięcia braku formalnego pozwu na podstawie art. 130 kpc. Obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu sporu spoczywa zawsze na powodzie.
Przepis art. 19 kpc stanowi, że w sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach 20 – 24 kpc.
Wartość przedmiotu sporu w sprawach niemajątkowych stanowi zatem:
1) w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się - suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania (Art. 22 kpc);
2) w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy - przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy (Art. 23 kpc);
3) w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy - przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku (Art. 231 kpc);
4) w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa (stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej), - trzymiesięczny czynsz najmu lub dzierżawy należny od danego rodzaju nieruchomości (Art. 232 kpc);
5) w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę - suma wierzytelności; jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza (Art. 24 kpc).
Do tak określonej wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.
Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z nich, który wskaże powód. Po ustaleniu wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz