←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Kto nie może być świadkiem, a kto może uchylić się od składania zeznań?

świadek uchylenie się od zeznań jak składać zeznania

W postępowaniu cywilnym strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe. Należy pamiętać, że w interesie strony wnoszącej o dopuszczenie dowodu z zeznań określonego świadka leży skuteczne jego wezwanie, stąd niezbędnym jest podanie aktualnego miejsca pobytu świadka.
Zgodnie z art. 259 kpc świadkami nie mogą być:
1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;
2) wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;
3) przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową;
4) współuczestnicy jednolici.
Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
Współuczestnik sporu, nie będący współuczestnikiem jednolitym, może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego współuczestnika.
Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
Przepis art. 266 § 1 kpc, regulujący kwestie związane z przesłuchaniem świadka, nie tylko obliguje organ procesowy do uprzedzenia świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, ale również nakłada na ten organ obowiązek pouczenia świadka o prawie odmowy złożenia zeznań. Zakres tego ostatniego uprawnienia wynika z kolei z treści art. 261 kpc (Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2002 r., III KKN 342/99).
Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz