←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Podstawy ogłoszenia upadłości

upadłość ogłoszenie niewypłacalności likwidacja majątku

Skuteczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, uzależnione jest od wystąpienia przesłanki pozytywnej przewidzianej w przepisach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, oraz niewystąpienia żadnej z uregulowanych tam przesłanek negatywnych.
Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, mającego zdolność upadłościową. Ustawodawca w art. 11 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: puin) definiuje niewypłacalność jako sytuację, w której dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.
Samo zaistnienie niewypłacalności dłużnika nie przesądza jednak, że sąd ogłosi upadłość dłużnika. Art. 12 ust 1 puin stanowi, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Zastosowanie art. 12 ust. 1 jest wyłączone, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.
Sąd oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości z tej przyczyny może na wniosek dłużnika zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego.
Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem toczącym się na koszt dłużnika. Sąd oddali zatem wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
Sąd nie może jednak oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również gdy zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania.
W przypadku wystąpienia przesłanki niewypłacalności dłużnika, mającego zdolność upadłościową i niewystąpienia żadnej z przesłanek negatywnych uzasadniających oddalenie wniosku, sąd ogłasza upadłość i określa tryb upadłości, jako upadłość likwidacyjną, albo upadłość z możliwością zawarcia układu. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. Postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie prowadzi się, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny. W razie gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz