←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Uznanie za zmarłegoW myśl przepisów Kodeksu cywilnego można uznać osobę fizyczną za zmarłą, w przypadku gdy osoba ta pozostaje zaginiona, czyli nie odnaleziono jej ciała oraz po upływie określonego ustawą czasu. Przy czym długość terminu, po którego upływie możliwe jest uznanie za zmarłego, zależy od okoliczności, w którym dana osoba zaginęła.
Przepis art. 29 kc stanowi, że zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. Jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.
W sytuacji, gdy osoba zaginęła w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, może być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia - z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość.
Jeżeli zaginięcie osoby nastąpiło w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nie inne niż wyżej wymienione, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać.
Ustawodawca w przepisie art. 31 kc ustanowił domniemanie prawne, zgodnie z którym domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe.
Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia. W sytuacji, gdy kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz