←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Wymogi formalne pism procesowych

pozew pismo procesowe wymogi uzupełnienie braków formalnych

Skuteczność samego wniesienia pisma procesowego do sądu uwarunkowana jest spełnieniem określonych warunków formalnych. Należy podkreślić, że w zależności od rodzaju pisma, przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują dalsze obostrzenia formalne, dlatego też przed sporządzeniem takiego pisma niezbędnym jest ich prześledzenie.
Ogólne wymogi formalne dla wszystkich pism procesowych zostały uregulowane w art. 126 kpc. Przepis ten stanowi, że każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
Pierwsze pismoPierwsze w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.
Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa nie załącza się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w piśmie wnoszonym tą droga należy jednak powołać się na podstawę swojego umocowania
Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
W pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć.
Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
Należy również pamiętać, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz