←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Zaskarżanie listy wierzytelnościZgodnie z przepisem art. 244 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, lista wierzytelności sporządzana jest przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności.
Następnie syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca przekazuje listę wierzytelności sędziemu komisarzowi, który o jej sporządzeniu ogłasza przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany.
W myśl przepisu art. 256 ustawy w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego (określonym w art. 126 kpc), a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia-komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. W terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu można wnieść go ponownie. Jeżeli sprzeciw nie zawiera braków, wywołuje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu. Uprawnienia to nie przysługują jednak w razie ponownego odrzucenia sprzeciwu.
Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, sprzeciw może być oparty tylko na zdarzeniach powstałych po zamknięciu rozprawy w sprawie, w której orzeczenie zostało wydane. Zdarzenia te powinny być stwierdzone dowodem na piśmie.
Sprzeciw rozpoznaje sędzia-komisarz na rozprawie. Na rozprawę wzywa syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę, upadłego oraz wierzyciela, który złożył sprzeciw, i wierzyciela, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy. Niestawiennictwo tych osób nie wstrzymuje wydania postanowienia.
Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 grudnia 2005 r. III CZP 110/05, wskazał, że nadzorca sądowy (analogicznie syndyk, zarządca) nie jest legitymowany do wniesienia zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza wydane w następstwie rozpoznania sprzeciwu wierzyciela.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz