←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Jakie obowiązki ma podejrzany w postępowaniu przygotowawczym

podejrzany oskarżony obowiązki podejrzanego

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.
Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.
Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:
1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,
2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu,
3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.
Nie jest dopuszczalne, bez uzyskania wyraźnej zgody podejrzanego, wykorzystanie w celach dowodowych materiału dowodowego, gdy zachowany został taki materiał, którego podejrzany nie byłby zobowiązany - z uwagi na rodzaj badań objętych treścią art. 74 § 2 kpk - dostarczyć, występując w charakterze podejrzanego, a przy którego pobraniu w trybie art. 192a § 1 kpk nie jest wymagana zgoda osoby objętej badaniem eliminacyjnym (Postanowienie SN z dnia 09.02.2009 r., II KK 198/2009).
Oskarżony, który pozostaje na wolności, jest obowiązany stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, o czym należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo.
Obowiązkiem podejrzanego jest podanie organom ścigania nowego adresu w razie zmiany miejsca zamieszkania, lub gdy podejrzany przez określony czas przebywa w innym miejscu. Należy bowiem pamiętać, że pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.
Podejrzany, przebywający za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone.
Zgodnie z art. 300 kpk podejrzanego przed pierwszym przesłuchaniem należy poinformować o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących mu uprawnieniach. Pouczenie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz