←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Jakie zarzuty można podnieść w apelacji karnej ?

apelacja odwołanie od wyroku zarzuty apelacyjne

Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi zobowiązanemu do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa w rozumieniu art. 416 kpk, a ponadto pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu.
Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Przy czym apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia jest skuteczna i podlega rozpoznaniu, można ją uzupełnić w terminie 14 dniowym.
W apelacji karnej można powołać się na względne, bądź bezwzględne podstawy odwoławcze. Względne podstawy odwoławcze wskazuje art. 438 kpk. Zgodnie z jego treścią orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:
1) obrazy przepisów prawa materialnego,
2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia,
3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,
4) rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka.
Bezwzględne podstawy odwoławcze określa art. 439 kpk. W myśl tego przepisu niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40,
2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,
3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,
5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,
7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,
9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11,
10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,
11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.
Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz