←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Nadzór penitencjarny nad wykonywaniem kary pozbawienia wolnościNadzorem penitencjarnym jest nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności.
Regulacje dotyczące nadzoru penitencjarnego zostały przez ustawodawcę ustanowione w przepisach art. 32 – 36 Kodeksu karnego wykonawczego. Nadzór penitencjarny wykonuje sędzia penitencjarny, którego kompetencje zostały uregulowane bardzo szeroko. Sędzia penitencjarny ma bowiem prawo:
1) wizytować zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności;
2) wstępu w każdym czasie, bez ograniczeń, do tych zakładów, aresztów i miejsc oraz poruszania się po ich terenie, przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od administracji tych jednostek;
3) przeprowadzania podczas nieobecności innych osób rozmów z osobami pozbawionymi wolności oraz badania ich wniosków, skarg i próśb.
Przepis art. 34 § 1 kkw stanowi ponadto, że sędzia komisarz uchyla (jest to zatem jego obowiązek) sprzeczną z prawem decyzję dyrektora zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektora okręgowy i Dyrektora Generalny Służby Więziennej albo osoby kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisji penitencjarnej, a także sądowego kuratora zawodowego. Na decyzję sędziego penitencjarnego, skazanemu i wymienionym wyżej organom, których decyzje zostały uchylone, przysługuje skarga do sądu penitencjarnego, w którego okręgu wydano decyzję.
W wypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem pozbawienia wolności, sędzia penitencjarny niezwłocznie zawiadamia o tym organ, do którego dyspozycji osoba pozbawiona wolności pozostaje, a w wypadku odbywania przez nią kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu - organ, który skierował orzeczenie do wykonania. W razie potrzeby sędzia penitencjarny zarządza również zwolnienie takiej osoby.
Jeżeli zdaniem sędziego penitencjarnego zachodzi potrzeba wydania decyzji nie należącej do jego właściwości, a w szczególności decyzji o charakterze administracyjnym, przekazuje on swoje spostrzeżenia wraz z odpowiednimi wnioskami właściwemu organowi. Organ ten zawiadamia sędziego penitencjarnego, w terminie 14 dni albo w innym wyznaczonym przez sędziego terminie, o zajętym stanowisku. Jeżeli sędzia penitencjarny uzna to stanowisko za niezadowalające, przedstawia sprawę organowi nadrzędnemu, który zawiadamia sędziego o sposobie załatwienia sprawy.
W wypadku powtarzania się rażących uchybień w funkcjonowaniu zakładu karnego, aresztu śledczego lub innego miejsca, w którym przebywają osoby pozbawione wolności, albo gdy istniejące w nim warunki nie zapewniają poszanowania praw osób tam przebywających, sędzia penitencjarny występuje do właściwego organu nadrzędnego z wnioskiem o usunięcie w określonym terminie istniejących uchybień. Jeżeli w wymienionym terminie uchybienia te nie zostały usunięte, sędzia penitencjarny występuje z wnioskiem do właściwego ministra o zawieszenie działalności bądź likwidację w całości lub w części określonego zakładu, aresztu lub miejsca.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz