←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności

zatrzymanie pozbawienie wolności odszkodowanie za areszt

Z tytułu niesłusznego pozbawienia osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa, w zakresie w jakim poniósł on karę, lub zastosowano środek izolacyjny. Wyliczając roszczenia te przysługują:
1. oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.
2. osobie wobec, której zastosowano izolacyjny środek zabezpieczający;
3. osobie, wobec której niewątpliwie niesłusznie zastosowano tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje jednak temu, kto w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego albo zatrzymanie. Wyjątkiem jest, gdy osoba składająca oświadczenie nie ukończyła 15 lat, bądź w stosunku do niej podczas przesłuchania kierowano niedopuszczalne pytania sugerujące odpowiedź, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na skutek przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza państwowego.
W wypadku przyczynienia się osoby uprawnionej do wydania orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące miarkowania odszkodowania.
W razie śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania utracił:
1. należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie,
2. stale dostarczane mu przez zmarłego utrzymanie, jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania.
Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji lub też w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie trzech sędziów. Sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności, a postępowanie w przedmiocie odszkodowania jest wolne od kosztów.
Roszczenia osób uprawnionych przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania - od daty zwolnienia. W przypadku śmierci oskarżonego, dodatkowo można zgłosić żądanie odszkodowania w terminie rocznym od śmierci.
W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę, Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.


1 Komentarze:

Komentarze

Sylwester Kaźmierski, 15 gru 2017 14:47

Witam! Oferuję pomoc w uzyskiwaniu jak najwyższych odszkodowań z tytułu wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, niesłusznego pozbawienia wolności, poślizgnięcia i upadku, śmierci osoby bliskiej, wypadku przy pracy, szkody pożarowej, szkody lotniczej, wypadku rolniczego, NNW, UNWW itp. Tel. 732 445 393

Dodaj komentarz