←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

środki karne zakaz prowadzenia pojazdów zatrzymanie prawa jazdy jazda po alkoholu wypadek śmiertelny utrata prawa jazdy

W art. 39 pkt. 3 kpk ustawodawca wskazuje jako środek karny m.in. zakaz prowadzenia pojazdów. Ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi wykluczenie z ruchu drogowego takich kierowców, którzy wykazali, że zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji (Wyrok SN z dnia 5 marca 2009 r., II KK 269/2008).
Zgodnie z art. 42 kpk sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 (spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach), 174 (spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) lub 177 (wypadek komunikacyjny).
Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach tu określonych.
Zgodnie z przytoczonym przepisem sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów wszelkiego rodzaju, bądź tylko określonego. Może być to w związku z tym zakaz obejmujący np. wyłącznie kategorię B prawa jazdy, z pozostawieniem prawa jazdy kategorii C, w przypadku gdy oskarżony pracuje jako kierowca samochodu ciężarowego.
W orzecznictwie podkreśla się, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa (Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007 r., III KK 145/2007).


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz