←  Prawo konsumentów

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Definicja sprzedaży konsumenckiejUstawodawca nie określił wprost definicji sprzedaży konsumenckiej. Wynika to zapewne z faktu, że uprawnienia konsumenta związane ze sprzedażą konsumencką są ujęte w kilku aktach prawnych. Najpełniejszą definicję sprzedaży konsumenckiej można znaleźć w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 1 tej ustawy ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą
Z przepisu tego wynika, że sprzedażą konsumencką jest sprzedaż rzeczy ruchomej dokonywanej przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Drugą stroną tej czynności jest zaś konsument – czyli osoba fizyczna, która nabywa daną rzecz w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Sprzedaż konsumencka opiera się na umowie cywilno-prawnej, uregulowanej w art. 535 kodeksu cywilnego. Przez tę umowę należy rozumieć zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy oraz zobowiązanie się kupującego do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ceny.
Przedmiotem sprzedaży konsumenckiej musi być towar konsumpcyjny przez który należy rozumieć rzecz ruchomą, którą nabywa konsument. Kodeks cywilny określa zaś, że rzeczami są tylko przedmioty materialne. Nie każda jednak sprzedaż rzeczy przez przedsiębiorcę konsumentowi będzie sprzedażą konsumencką. Z takiej sprzedaży wyklucza się sprzedaż energii elektrycznej, jak również gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości. Przepisów tych nie stosuje się także do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.

Właściwe ustalenie, że dana sprzedaż jest sprzedażą konsumencką ma istotne znaczenie dla oceny prawnej stosunku prawnego. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się bowiem przepisów art. 556-581 kodeksu cywilnego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz