←  Prawo konsumentów

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy?Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest określenie ceny sprzedawanego towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach - cena to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Z tak wyrażonej definicji ceny wynika konieczność określania przez sprzedawcę cen brutto – ze wszystkimi obciążeniami prawno-podatkowymi. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nakazuje również przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem określenie ceny jednostkowej. Ustawodawca wskazał również, że taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży – nakazuje, aby oferowane do sprzedaży towary były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem. Obowiązkiem sprzedawcy jest również uwidocznienie cen w przypadku towarów wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej (witryna, okno, stoisko reklamowe). Jeżeli zamiast towarów oryginalnych przedsiębiorca wystawia ich atrapy, imitacje lub wzory, powinien uwidocznić ceny w taki sam sposób i taką samą czcionką, jak ceny towarów oryginalnych.
Ponadto sprzedaż konsumencka nakłada na sprzedawcę przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych obowiązek potwierdzenia na piśmie wszystkie istotnych postanowień zawartej umowy.

Kolejnym obowiązkiem sprzedawcy jest obowiązek udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Informacje te powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.
Ustawa nakłada na sprzedawcę także obowiązek zapewnienia w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych, które umożliwią dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Nie chodzi tu o zapewnienie konsumentowi pełnych warunków do „przetestowania” towaru – lecz stworzenie takich warunków, w których potencjalny kupiec pod nadzorem sprzedawcy będzie mógł dotknąć towar, sprawdzić jego jakość czy też przymierzyć. Sprzedawca winien też udzielić nie tylko stosownych informacji o oferowanym towarze, ale również na żądanie konsumenta wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
Z chwilą zakupu towaru sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne wymagane dokumenty. Dokumenty te powinny być sporządzone w języku polskim lub, o ile jest to możliwe, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz