←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Dopuszczalność zatrudnienia młodocianego według prawa pracy

pracownik młodociany zatrudnienie nieletniego

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Według kodeksu pracy dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
Od wyżej wskazanych zasad prawo pracy przewiduje jednak wyjątki. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, przewiduje dopuszczalność:
1) zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, pod warunkiem, że został on przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej albo uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu z osobą niemającą 16 lat, która ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, że wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby, przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby oraz przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
3) zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą niemającą 16 lat, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, że wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby, przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby, przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uzyskania zezwolenia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
Ponadto kodeks pracy w art. 3045 stanowi, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz