←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – ograniczenia, kwoty wolne od potrąceń

egzekucja z wynagrodzenia ograniczenie egzekucji zajęcie wynagrodzenia

Zajęcie wynagrodzenia za pracę stanowi zazwyczaj najprostszą formę egzekucji. Jest to również forma egzekucji charakteryzująca się wysoką skutecznością, zwłaszcza gdy egzekwowane kwoty wynikają z zobowiązań stałych, ukierunkowanych na przyszłość, jak przykładowo zobowiązania alimentacyjne.
Art. 87 kodeksu pracy stanowi, że z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne nałożone przez pracodawcę na pracownika w trybie art. 108 kp.
Potrąceń dokonuje się w wyżej wskazanej kolejności.
Potrącenia z wynagrodzenia o pracę nie moją być jednak dokonywane bez jakichkolwiek limitów. Słusznie bowiem ustawodawca założył, że każdemu należy pozostawić pewne minimum pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. To minimum zostało ustalone jako granicę przestawioną w postaci ułamkowej, do której można dokonywać potrąceń tj.:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Ponadto potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu innych potrąceń.
Dodatkowe składniki wynagrodzenia, jak nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
Art. 871 kp przewiduje tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wolne od potrąceń są:
1)minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75 % wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90% wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz