←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

* * * * *

Praca w niedzielę i świętaPraca w niedzielę i święta została uregulowana w przepisach art. 1519 – 15112 Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy w art. 1 pkt. 1 wymienia święta, które są dniami wolnymi od pracy, a mianowicie: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, oraz 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Sobota nie jest zatem dniem ustawowo wolnym od pracy (Uchwała SN (7) z dnia 27 kwietnia 2003 r., III CZP 8/2003). Dodatkowe dni wolne od pracy, wprowadzone na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach wykonawczych nie są również ustawowo uznanymi za wolne od pracy (Uchwała SN z dnia 17 grudnia 1987 r., III CZP 81/87).
Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie liczby dni - a tym samym godzin – pracy (Uchwała SN (7) z dnia 14 listopada 2001 r., III ZP 20/2001).
Na mocy art. 1519a kp praca w niedziele i święta jest niedozwolona w placówkach handlowych, za wyjątkiem prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.
Przepis art. 15110 kp wprowadza wyjątek od zasady, przewidując, że w określonych okolicznościach praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Są to prace podejmowane w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach, w transporcie i w komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Wśród ostatnich z wymienionych prac przepis wskazuje na czynności tj. w szczególności w: zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę, oraz w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku. Z oczywistych powodów praca w niedziele i święta będzie również dozwolona w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, czyli tzw. systemie pracy weekendowej.
W przypadku, gdy pracownik nie jest zatrudniony w systemie pracy weekendowej, a mimo to świadczy pracę w niedzielę i święta przy pracach wskazanych wyżej, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.
Pracownik, który nie pracuje w systemie pracy weekendowej pracując w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz