←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

* * * * *

Wygaśnięcie umowy o pracęUstawodawca przewidział w Kodeksie pracy możliwość wygaśnięcia umowy o pracę z mocy samego prawa, z wyłączeniem woli stron stosunku pracy. Już pierwszy przepis oddziału 7 (dział II, rozdział II) – art. 63 kp wskazuje, że przypadki wygaśnięcia umowy o pracę określone w Kodeksie pracy nie są wyliczeniem wyczerpującym. Przepis ten stanowi, że umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych.
Przepisy oddziału 7 wymieniają trzy sytuację, w których stosunek pracy ustaje z mocy prawa. Są to mianowicie: śmierć pracownika, śmierć pracodawcy oraz 3 miesięczna nieobecność pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.
Przepis art. 631 kp stanowi, że z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
Zgodnie z przepisem art. 632 kp, z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają. Za wyjątkiem sytuacji, w której nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
Ponadto w myśl art. 66 kp umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepis ten nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania.
Pracodawca może jednak odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 48 kp).
Wygaśniecie umowy o pracę następuje również w sytuacji wskazanej w treści art. 74 kp. Przepis ten stanowi, że pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz