←  Prawo rodzinne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Nazwisko dziecka

nazwisko dziecka ustalenie ojcostwa nazwisko dwuczłonowe badanie DNA

Kodeks rodzinny i opiekuńczy szczegółowo reguluje kwestię nadawaniu dziecka nazwiska. Rozróżnia przy tym sytuację co do nazwiska dziecka pochodzącego z małżeństwa jak również dziecka pozamałżeńskiego.

Co do zasady o nazwisku dziecka pochodzącego z nazwiska decydują małżonkowie już w akcie małżeństwa, kiedy wspólnie oświadczają jakie nazwisko będą nosić małżonkowie oraz jakie nazwisko będą nosiły ich dzieci. Art. 88 kro stanowi, że dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
Decyzja jaką podjęli małżonkowie w trakcie zawierania małżeństwa w przedmiocie nazwiska dzieci może być w jednym przypadku zmieniona. Mianowicie przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których mowa w wyżej cytowanym przepisie, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

Te same przepisy stosuje się również co do dziecka urodzonego przed zawarciem małżeństwa - a którego to rodzice już po porodzie zawarli związek małżeński. Kodeks przewiduje jednak, że jeśli dziecko w chwili zawierania przez rodziców małżeństwa ukończyło 13-rok życia - do zmiany nazwiska dziecka potrzebna jest zgoda zainteresowanego (dziecka).

Odmiennie przedstawia się kwestia nazwiska dziecka w przypadku uznania jego ojcostwa lub też sądowego ustalenia ojcostwa. eżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

W razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo. Strony takiego postępowania mogą w sądzie złożyć zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z nich - bądź też nazwisko dwuczłonowe. Natomiast w przypadku braku zgody - sąd ustalając ojcostwo nada dziecku nazwisko dwuczłonowe - składające się z nazwiska ojca i matki. Jest to przepis bezwzględny - sąd nie ma więc możliwości w braku zgody rodziców orzec o nadaniu dziecku nazwiska jednego z rodziców.

Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz