←  Prawo rodzinne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Separacja czy rozwód?W odróżnieniu od rozwodu do orzeczenia separacji nie jest wymagane, by rozkład pożycia zupełny był także trwały. Jednym z celów instytucji separacji jest bowiem - obok kompleksowego, prawnego uregulowania skutków separacji - umożliwienie małżonkom przemyślenia celowości rozejścia się i ewentualnego naprawienia wciąż istniejącego związku małżeńskiego.

W odróżnieniu od rozwodu sąd również jest związany zgodnym wnioskiem małżonków wnoszących o orzeczenie separacji. W razie zgodnego żądania orzeczenia separacji, jeżeli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, zbędne staje się w zasadzie szczegółowe badanie przyczyn rozkładu pożycia (chyba że jest to potrzebne do ustalenia, czy rozkład jest zupełny), skoro przy takim żądaniu wyłączone jest orzekanie o winie i skoro do orzeczenia separacji nie jest wymagane, by rozkład pożycia był trwały.

Postępowanie:

Z żądaniem orzeczenia separacji może wystąpić tylko jedno z małżonków lub oboje małżonkowie łącznie (zgodny wniosek). Uprawnienie to nie przysługuje natomiast prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, albo nie mają takich dzieci, a brak zgodnego żądania obojga małżonków orzeczenia separacji, to wówczas rozpoznanie żądania orzeczenia separacji następuje tylko w postępowaniu procesowym, na skutek wytoczenia powództwa przez jedno z małżonków. Powództwo to nie jest ograniczone żadnym terminem. Zgodne żądanie obu małżonków orzeczenia separacji, gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci rozpoznawane jest w postępowaniu nieprocesowym.

Do rozpoznania sprawy właściwy jest Sąd Okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 k.p.c.). Sąd rozpoznaje takie sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (w procesie). Natomiast przy zgodnym wniosku o orzeczenie separacji sąd orzeka w składzie jednego sędziego bez udziału ławników (w postępowaniu nieprocesowym).

Powodem jest jedno z małżonków, pozwanym - drugie z małżonków. W sprawie o separację małżonek może żądać dla siebie alimentów. Uwzględniając żądanie, sąd orzeka separację bezterminowo.

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, którą wnosi się do Sądu Apelacyjnego. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego nie przysługuje natomiast prawo wniesienia skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398), od pozwu o separację sąd pobiera opłatę stała w kwocie 600 zł. Od zgodnego wniosku małżonków o separację pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł.


1 Komentarze:

Komentarze

frsxyd5rufr, 05 lip 2014 08:47

Potrzebny jest też świetny adwokat. JA polecam Kancelarię PRawa Rodzinnego z Warszawy http://bedelek.pl/ . Niezawodni.

Dodaj komentarz