←  Prawo rodzinne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Skutki separacjiOrzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Jednak orzeczenie separacji nie powoduje rozwiązania małżeństwa. Małżonkowie nadal pozostają w związku małżeńskim, nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Małżonkowie zostają zwolnieni z obowiązku działania dla dobra rodziny, jak również wspólnego pożycia. Dyskusyjne jest natomiast czy małżonek w separacji ma prawo do zdrady. Przeważa pogląd, że orzeczenie separacji nie uchyla obowiązku zachowania wierności. Obowiązuje małżonków również obowiązek wzajemnej pomocy - jeśli sytuacja tego wymaga.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku o separację ustaje między małżonkami wspóność majątkowa. Gdyby w okresie prawnej separacji urodziło się dziecko - nie ma zastosowania domniemanie o pochodzenia dziecka od męża matki. Małżonkowie w separacji nie dziedziczą również po sobie.

Konsekwencją ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek orzeczenia separacji jest dopuszczalność podziału majątku wspólnego przez separowanych małżonków.

Formalny przejaw separacji polega na wpisaniu do aktu małżeństwa wzmianki o orzeczonej separacji, jak również o zniesieniu separacji.
Zniesienie separacji:

Separacja może zakończyć się w wyniku rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub unieważnienia małżeństwa albo zniesienia separacji orzeczeniem sądu. Samo podjęcie wspólnego pożycia przez małżonków pozostających w separacji nie powoduje jej ustania i skutki wynikłe z orzeczenia ustanawiającego separację trwają nadal.

Do zniesienia separacji wymagane jest zgodne żądanie obydwu małżonków.

żądaniu rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Właściwy jest Sąd Okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 k.p.c.). Sąd orzeka w składzie jednego sędziego bez udziału ławników. Postanowienie o zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Ustanie skutków separacji działa na przyszłość i oznacza - ale tylko co do zasady - powrót do sytuacji sprzed orzeczenia separacji. Znosząc separację sąd z urzędu rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Znosząc separację, sąd - na zgodny wniosek małżonków - orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz