←  Prawo spadkowe

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Spis inwentarza

spis inwentarza długi spadkowe nabycie spadku dziedziczenie

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza sporządza się spis inwentarza. Spis inwentarza sporządza komornik lub naczelnik Urzędu Skarbowego. Sporządzenie spisu inwentarza następuje na podstawie postanowienia sądu Postępowanie o spis inwentarza składa się z dwóch faz: postępowania rozpoznawczego przed sądem i postępowania wykonawczego przed komornikiem sądowym (lub innym właściwym organem). Czynności związane ze spisem wykonuje komornik lub organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.
Jeżeli istnieje domniemanie, że przedmiotem spadku mogą być rzeczy o wartości artystycznej, zabytkowej lub naukowej, sąd zlecając zabezpieczenie spadku zawiadomi o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. O terminie spisu inwentarza zawiadamia się wnioskodawcę i spadkobiercę, jeżeli jego miejsce zamieszkania jest znane, a ponadto wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Nieprzybycie tych osób nie wstrzymuje czynności.

Spisania majątku ruchomego w toku zabezpieczenia spadku lub sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. W protokole wymienia się rzeczy wchodzące w skład spadku oraz ich wartość. Do spisu inwentarza wciąga się również długi spadku. Spis winien również zawierać wartość czystego spadku (a więc aktywa spadku pomniejszone o wartość długów), z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy.

W razie ujawnienia majątku lub długu nie wciągniętego do spisu inwentarza, może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza.


1 Komentarze:

Komentarze

Nati2319, 21 cze 2015 19:40

Witam

 

Od 9 m-cy jestem wdową. Mam tylko 9 letnią córkę i wraz z nią odziedziczyłyśmy majątek z dobrodziejstwem inwentarza  w wymiarze po 1/2 każda. Czy jeżeli wiem, iz spadkodawca nie zostawił długów muszę płacić i robić ten spis z inwenatarza? Kiedy jest on mi wogóle potrzebny?

dziekuję za odp

Dodaj komentarz