←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Co to są zamówienia sektorowe? Czym różnią się od „normalnych” zamówień?Różnorodność sposobów, przy pomocy których instytucje krajowe mogą wywierać wpływ na zachowanie podmiotów działających w sektorze energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, transportowym oraz pocztowym, łącznie z udziałem w ich kapitale i członkostwem w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych tych podmiotów oraz zamknięty charakter rynków, na których prowadzą one działalność, ze względu na istnienie specjalnych lub wyłącznych praw przyznawanych przez Państwa Członkowskie w zakresie dostaw, zapewniania lub obsługi sieci do świadczenia usług leżały u podstaw nieco odmiennego potraktowania zamawiających działających na tych rynkach. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych i w ślad za nią ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziły odrębne zapisy dotyczące zamówień sektorowych
Zamówienia sektorowe są stosowane przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (także te prywatne). Udziela się ich w celu wykonywania jednego z poniższych rodzajów działalności:
1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych;
2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym;
3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych;
6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
7) świadczenia usług pocztowych.

Cel wykonywania jednej z powyższych działalności należy rozumieć możliwie szeroko (dla przykładu zamówieniem sektorowym będzie zamówienie, którego przedmiotem jest budowa sieci energetycznej – co jest jasne, ale także budowa budynku, w którym siedzibę będzie miało przedsiębiorstwo energetyczne, dostawa papieru do drukarek w tym przedsiębiorstwie czy usługa prowadzenia konta bankowego takiego zamawiającego).
Jeśli zamawiający spełnia przesłanki podmiotowe i przedmiotowe do przeprowadzenia postępowania jako zamówienia sektorowego może korzystać z ułatwień jakie oferuje Pzp i tak poniżej najważniejsze z nich:
1) Zamawiający nie ma obowiązku stosować Pzp w zamówieniach w których wartość szacunkowa nie przekracza „progów unijnych” (czyli obecnie 400 000 euro w przypadku dostaw i usług i 5 000 000 euro w przypadku robót budowlanych).
2) Trybami podstawowymi są przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem.
3) Skrócenie terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania i ofert.
4) Złagodzone przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia i z wolnej ręki.
5) Zamawiający sektorowi zajmujący się poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych oraz zamawiający zajmujący się tworzeniem sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami nie muszą rozpisywać przetargów na dostawy energii i paliw do wytwarzania energii.
6) Brak konieczności powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.
7) Możliwość żądania od wykonawców także innych dokumentów niż te wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.
8) Możliwość odstąpienia od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Błędne zakwalifikowanie zamówienia jako zamówienia sektorowego niesie za sobą poważne konsekwencje. Może doprowadzić nawet do unieważnienia umowy, która będzie zawarta w efekcie takiego postępowania.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz