←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Dialog konkurencyjny

dialog konkurencja

Dialog konkurencyjny to najmłodszy z trybów, który pojawił się w polskiej ustawie o zamówieniach publicznych w 2006 roku. Polski ustawodawca skorzystał z rozwiązań, które umożliwia prawodawstwo unijne uelastycznił pozycję zamawiającego w przypadku zamówień o dużym stopniu skomplikowania.
Kiedy należy stosować ten tryb?
Według artykułu 60b ustawy Pzp tryb dialogu konkurencyjnego należy stosować w przypadku szczególnie złożonej materii składającej się na przedmiot zamówienia (na przykład skomplikowane, nieszablonowe systemy informatyczne), który to poziom skomplikowania nie pozwala na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego
i jednocześnie gdy są przynajmniej dwa kryteria wyboru ofert (w tym, oczywiście, kryterium ceny).
Samo postępowanie składa się z trzech etapów:
I etap – na ogłoszenie o zamówieniu zawierające wszelkie informacje wynikające z zapisów art. 48 Pzp (tzn. takie same jak w ogłoszeniu dotyczącym przetargu ograniczonego) oraz opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu, tudzież informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody składają swoje wnioski wykonawcy. Zamawiający ocenia te wnioski na podstawie kryteriów, precyzyjnie zapisanych w ogłoszeniu. A następnie kwalifikuje do dalszego etapu wykonawców w liczbie wskazanej w ogłoszeniu (nie mniej niż trzech, lub w przypadku postępowań, których wartość szacunkowa przekracza progi unijne, nie mniej niż pięciu).
II etap – Zamawiający zaprasza każdego z zakwalifikowanych wykonawców do rozmów, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do stworzenia SIWZ. Rozmowy w zakresie informacji technicznych i handlowych są poufne (chyba, że Wykonawca zdecyduje się złagodzenie rygoru poufności), prowadzone w sposób który nie wiązałyby się z uprzywilejowaniem któregokolwiek z wykonawców.
III etap – W momencie gdy w wyniku prowadzonych rozmów zamawiający jest w stanie stworzyć specyfikację istotnych warunków zamówienia (czyli będzie potrafił określić przedmiot zamówienia, uwarunkowania prawne lub finansowe na podstawie porównania proponowanych rozwiązań, co może niekiedy prowadzić, jeśli to konieczne, do wyboru tylko jednego -lub kilku - z przedstawionych rozwiązań) informuje wykonawców o zakończeniu dialogu konkurencyjnego. Kolejnym krokiem jest przesłanie wykonawcom biorącym udział w dialogu siwz wraz z zaproszeniem do składania ofert. Po otwarciu ofert, postępowanie toczy się zwykłym tokiem poza jednym wyjątkiem; w toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz