←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Jakich dokumentów może żądać zamawiający?W przeważającej liczbie postępowań przetargowych zamawiający oczekuje od wykonawców dokumentów dołączonych do oferty. Jakiego rodzaju mogą to być dokumenty? Czy zamawiający może żądać dowolnych dokumentów?
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert wyszczególnia listę dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
Dokumenty te potwierdzają albo:
a) spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (niespełnienie tych warunków grozi wykluczeniem wykonawcy z postępowania) albo
B) spełnienie wymagań zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia (tu z kolei niespełnienie tych warunków skutkuje odrzuceniem oferty).
Ustawodawca w artykule 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych delegował na Prezesa Rady Ministrów obowiązek stworzenia listy dokumentów, których można wymagać od wykonawcy w czasie postępowania. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wymienione zostały:
a) rodzaje dokumentów, których może żądać zamawiający na poświadczenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
B) rodzaje dokumentów poświadczających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Z kolei na potwierdzenie faktu, że pracownikami Wykonawcy w ponad 50 % są osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej zamawiający może żądać stosownego oświadczenia samego wykonawcy.
W kwestii potwierdzenia wymogów podmiotowych zamawiający (obostrzenie to nie dotyczy zamówień sektorowych) nie może wymagać żądnych dokumentów ponad te, które zostały wymienione w rozporządzeniu.
Trochę inaczej sytuacja wygląda z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. W rozporządzenia przedstawiona jest ich przykładowa lista, którą oczywiście zamawiający może rozszerzyć, pamiętając jednak o tym, że żądać może od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Należy pamiętać, że Zamawiający nie może nazbyt restrykcyjnie określić warunków i dokumentów na ich spełnienie i „obowiązany jest zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, w drodze wprowadzania nadmiernych, wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w postępowaniu” (wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 21 grudnia 2006 r. - UZP/ZO/0-2969/06.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz