←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Omyłki w ofercieZdarza się niekiedy, że do oferty przetargowej wkradnie się omyłka. Gdy taka sytuacja ma miejsce rozstrzygnąć należy czy omyłka ma charakter omyłki oczywistej (oczywista czyli ewidentna, bezsporna). Jeżeli rzeczywiście omyłka ma taki charakter zamawiający ma obowiązek (wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) ją poprawić.
Ustawodawca wskazał, że poprawione mogą być:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
B) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Oczywiste omyłki pisarskie to widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niewłaściwe użycie wyrazu niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Podobnie czytamy np. w wyroku KIO z dnia 2 września 2008 roku (KIO/UZP 865/08) „Oczywista omyłka pisarska to omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów. To widoczne, wbrew zamierzeniu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów.”

Według ugruntowanego stanowiska doktryny i orzecznictwa "omyłka rachunkowa" to omyłka w obliczeniu ceny oferty tj. w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty tak aby jej zauważenie i korekta, nie wymagały żadnej specjalnej analizy (tak np. wyrok KIO z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 30/10). Dalej idąc dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia (tak np. wyrok KIO z dnia 28 września 2010 r. sygn. akt KIO 1978/10). Błąd spowodowany podaniem niewłaściwej stawki VAT nie jest omyłką rachunkową. Oferta go zawierająca podlega odrzuceniu.

W myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki (niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe) polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wystąpienie omyłki winno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy, wynikającym z przeoczenia, a ponadto jej charakter nie może być istotny. Niezależnie od powyższego omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności (tak też: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r., KIO/UZP 11/09). Z powyższego orzeczenia KIO wynika, iż omyłka ta powinna być oczywista dla zamawiającego i wynikać w jednoznaczny sposób z treści oferty.

Nie ulega wątpliwości, iż wprowadzone poprawki muszą stanowić odzwierciedlenie złożonego oświadczenia woli wykonawcy wyrażonego w ofercie oraz że działania zamawiającego nie mogą prowadzić do negocjacji między stronami ani modyfikacji istotnych zapisów oferty. O fakcie poprawienia omyłek niezwłocznie zawiadamia się wykonawcę, którego oferta została poprawiona


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz