←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Podwykonawstwa a korzystanie z zasobów innych podmiotówNie zawsze Wykonawca chce lub może wykonać zamówienie własnymi siłami. Na gruncie Prawa zamówień publicznych w takim przypadku wykonawca może:
a) polegać na potencjale innych podmiotów (art. 26 ust. 2b Pzp)
B) korzystać z podwykonawcy sensu stricte (art. 36 ust. 4)
c) i, co jest poza materią tego artykułu, złożyć ofertę wspólną z innym podmiotem w ramach konsorcjum (art. 23 Pzp)
Wykonawca może wykazać w procedurze oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, że dysponuje lub będzie dysponował zasobami innego podmiotu w zakresie:
– wiedzy i doświadczenia, czyli ma dostęp do know-how, patentów, licencji itp. oraz może przedstawić wymagane doświadczenie innego podmiotu
– potencjału technicznego – dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi, które są w posiadaniu innych podmiotów
– osób zdolnych do wykonania zamówienia – w zespole wykonawcy znajdują się osoby, które udostępnia mu inny podmiot
– zdolności finansowych – przedstawia środki na rachunku bankowym lub zdolność kredytową innego podmiotu.
Nie jest dopuszczalne wykazanie się przez wykonawcę dysponowaniem zasobami w zakresie zdolności ekonomicznej oraz uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Podmiot, który udostępnia swój potencjał, nie jest związany stosunkiem prawnym z zamawiającym - nie ma statusu wykonawcy w postępowaniu. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie taki, że godzi się on na wykorzystanie swoich zdolności przez wykonawcę w celu przedstawienia ich do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dowód na dysponowanie zasobami innego podmiotu leży po stronie wykonawcy. Będzie to każdy dowód, który wskazuje na udostępnienie własnych zasobów przez inny podmiot wykonawcy. Ustawa jedynie jako przykład wymienia pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia.
Z możliwości korzystania z potencjału innych podmiotów wykonawca może korzystać, nawet jeśli Zamawiający nie wspomniał o tym w SIWZ. Jest to prawo wykonawcy wynikające bezpośrednio z ustawy.

Definicja podwykonawcy nie jest zawarta w polskim systemie prawa. Jej ramy próbowała określić KIO w swoim wyroku z dnia 5 grudnia 2008 roku (KIO/UZP 1347/08) w którym czytamy: „(...)Status podwykonawców mieliby jedynie tacy dostawcy czy usługodawcy, którzy na zlecenie wybranego wykonawcy bezpośrednio uczestniczyliby w pracach będących przedmiotem zamówienia". Wykonawca co do zasady może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyraźnie zastrzegł w SIWZ ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zastrzeżenie takie nie może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

Dotychczasowe uregulowania nie gwarantowały w sposób należyty praw zarówno zamawiających, jak i podwykonawców, co przekładało się na problemy o których ostatnimi czasy było głośno w naszym kraju.
W związku z tym do Sejmu trafił projekt z dnia 6 czerwca 2012 r. dotyczący zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej lista proponowanych zmian:
- wprowadzenie do ustawy definicji umowy o podwykonawstwo
- możliwość wprowadzenia do SIWZ zapisów umownych dotyczących umowy o podwykonawstwo i zastrzeżenia obowiązku wykonania części zamówienia lub zadań bezpośrednio przez samego wykonawcę
- zasadą ma być możliwość korzystania przez wykonawcę z podwykonawców, chyba że Zamawiający wyraźnie zastrzegł w SIWZ, że wymaga osobistego wykonawstwa.
- Zamawiający będzie mógł wymagać wskazania przez wykonawcę zamówienia części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub także może żądać podania przez wykonawcę nazw (firm) proponowanych podwykonawców
- Wykonawca na etapie realizacji zamówienia będzie mógł wskazać innych podwykonawców niż pierwotnie proponowani oraz inny niż pierwotnie przewidziany przez wykonawcę we wniosku lub ofercie zakres podwykonawstwa, z tym że jeżeli dotyczy to podwykonawcy, na którego potencjale wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b, wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je także w zakresie nie mniejszym. Zmiana zakresu proponowanego podwykonawstwa nie może dotyczyć zakresu zastrzeżonego przez zamawiającego.
- Zamawiający może wymaga
, aby wykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo zobowiązany był na etapie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi do przedstawienia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo w celu jego akceptacji
- W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zamówienia, od których spełnienia może uzależni
wydanie zgody na jej zawarcie. Wymagania te mogą dotyczy
w szczególności zapewnienia terminowej zapłaty wynagrodzenia przez wykonawcę podwykonawcy
- w umowie na roboty budowlane lub usługi zamawiający będzie mógł nałożyć obowiązek przedkładania zamawiającemu przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo w celu jego akceptacji oraz terminu akceptacji przez zamawiającego, uzależnienia wypłaty całości lub części wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, sankcji z tytułu nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo i braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, okoliczności uzasadniających bezpośrednia zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcy przez zamawiającego, zasad dotyczących dalszego podzlecania prac przez podwykonawców.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz