←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Uzupełnianie dokumentówCo się dzieje w sytuacji, gdy wykonawca nie dołączył do oferty wszystkich dokumentów, albo dołączył niewłaściwe? Czy Zamawiający musi, czy może prosić o ich uzupełnienie?
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu może być dokonana przez zamawiającego jedynie na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę. Rodzaj i forma tych dokumentów opisane są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty te służą potwierdzeniu, że wykonawca lub przedmiot zamówienia, który oferuje spełnia wymogi zamawiającego. Jeśli chodzi o wymagania dotyczące wykonawcy, niezbędnym jest by Zamawiający jasno określił warunki, na poświadczenie spełnienia których będzie wymagał dokumentów. Nie wystarczy suche odwołanie się do zapisów art. 22 Prawa zamówień publicznych. Przykładowo, gdy zamawiający nie doprecyzował warunku w zakresie sytuacji wykonawcy ekonomicznej i finansowej, nie może żądać sprawozdania finansowego, informacji banku czy opłaconej polisy. W tej sytuacji wystarczy oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
Co jednak się dzieje w sytuacji, gdy wykonawca nie dołączył wszystkich wymaganych dokumentów tudzież oświadczeń czy pełnomocnictw lub dołączył dokumenty, oświadczenia zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa? Otóż w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o ich uzupełnienie („Zamawiający wzywa wykonawców (…) – art. 26 ust. 3 Pzp), chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnione dokumenty powinny stwierdzać spełnianie warunków stawianych przez zamawiającego najpóźniej na dzień składania ofert (wniosków), choć wystawiony może być później. Wykonawca uzupełniając dokumenty może przedstawić zamawiającemu wykazy robót, czy osób zawierające odmienne dane od tych zawartych pierwotnie (np. w wyroku KIO z 29 lipca 2008 roku sygn. KIO/UZP 723/08 czytamy „Przepisy nie przewidują zakazu przedłożenia, w wyniku wezwania, uprawnień nowej osoby, jeżeli uprawnienia wcześniej załączone nie potwierdziły spełnienia wymogów określonych w SIWZ.”).


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz