←  Prawo zamówień

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Zamówienia dodatkowe a zamówienia uzupełniające

zamówienia dodatkowe uzupełniające

Zamówienia uzupełniające są to zamówienia z góry przewidziane w SIWZ, tego samego rodzaju (posiadające ten sam kod CPV), których można udzielić temu samemu wykonawcy po spełnieniu wszystkich przesłanek ustawowych. Wartość zamówień uzupełniających uwzględnia się przy szacowaniu wartości zamówienia publicznego. Zamówienia te mogą być udzielane w przypadku, gdy postępowanie przetargowe na zamówienie podstawowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (w zamówieniach sektorowych także w przypadku negocjacji z ogłoszeniem). Zamówienia uzupełniającego można udzielić w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. Możliwe jest udzielenie większej liczby zamówień uzupełniających, jeśli łączna wartość nie będzie przekraczała limitu procentowego. Zapis w SIWZ o możliwości przyszłego zawarcia zamówień uzupełniających nie uprawnia Wykonawcy do wysuwania roszczeń w kierunku Zamawiającego o udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Zamówienia dodatkowe mogą być udzielane tylko w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane i usługi. Przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zakresem zamówienia podstawowego. Wartość nie może przekracza
łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Zamówienia dodatkowe muszą być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Można je zrealizować po spełnieniu jednego z warunków, mianowicie gdy wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W uchwale KIO z dnia 9 grudnia 2011 r. czytamy „Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, przy uwzględnieniu zobiektywizowanej kategorii należytej staranności. Udzielenia zamówienia publicznego w trybie niekonkurencyjnym, w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może bowiem usprawiedliwiać niestaranność planowania i przygotowania całego procesu inwestycyjnego”. Podobnie jak przy zamówieniach uzupełniających zamawiający może udzielić jednego lub większej liczby zamówień dodatkowych. W przypadku udzielania kilku zamówień dodatkowych niezbędne jest każdorazowe zaistnienie okoliczności uprawniających do udzielenia zamówienia dodatkowego, przy czym łączna wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.
Należy pamiętać, by nie utożsamiać zamówień dodatkowych opisanych w Pzp z robotami dodatkowymi, o których traktuje art. 630 kc. Roboty dodatkowe nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz. Poza tym roboty dodatkowe występują tylko w przypadku zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego.
Podobieństwa między zamówieniami uzupełniającymi a dodatkowymi:
1. Tożsamość wykonawcy w zamówieniu podstawowym i w zamówieniach uzupełniających lub dodatkowych
2. Wartość zamówień uzupełniających i dodatkowych nie może przekraczać 50% wartości zamówienia.
3. Wynagrodzenie za te zamówienia może przybrać formę zarówno zamówienia kosztorysowego, jak i ryczałtowego.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia musi posiadać dokumentację projektową lub program funkcjonalno-użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim.
5. Postępowania te prowadzi się w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Różnice między zamówieniami uzupełniającymi a dodatkowymi:
1. Zamówień uzupełniających można udzielić w okresie 3 lat od zawarcia umowy o realizację zamówienia podstawowego. Zamówienia dodatkowego można udzielić w okresie wykonywania zamówienia podstawowego.
2. Zamówień uzupełniających można udzielić, tylko jeżeli takie zamówienia zostały przewidziane w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu. Ograniczenie to nie dotyczy zamówień dodatkowych.
3. Rodzaj przedmiotu zamówienia w zamówieniach uzupełniających musi odpowiadać rodzajowi zamówienia w zamówieniu podstawowym. Przy zamówieniach dodatkowych rodzaj przedmiotu zamówienia może być dowolny.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz