←  Prawo rodzinne i opiekuńcze

Forumprawnicze.info

»

Przeniesienie rozprawy do innego sądu

cola26 - zdjęcie cola26 13 lut 2016

Witam.Mam pytanie.w lutym  odbedzie sie sprawa z mojego wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z wniosku ojca o kontakty z dzieckiem.Ze wzgledu na to iz od tygodnia jestem zameldowana w innym miescie i mieszkam tam juz na stałe,czy moge złożyć wniosek o przeniesienie sprawy do miejsca mojego zamieszkania?Co moge zrobić aby sprawe przenieśc do innego sądu..Dodam jeszcze ze sedzia która prowadzi sprawe może być stronnicza w sprawie gdyż mój świadek w swojej sprawie ja wyłączył oraz złożył wniosek o odszkodowanie.Na początku próbowałam ja wyłączyc ale wniosek został odrzucony.Nie jestem pewna czy jest w stanie obiektywnie patrzeć na sprawe.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 14 lut 2016

Przeprowadzka do innego miejsca w toku sprawy nie wpływa na właściwość sądu. Nie ma podstaw do przeniesienia tej sprawy do innego sądu. 

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 27 lut 2016

1. Na podstawie art. 508 § 2 k.p.c. z uwagi na istniejące względy celowości (znaczna odległość siedziby sądu, a obecne miejsce stałego pobytu uczestników postępowania) do prowadzenia sprawy można wnosić o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania nawet części sprawy. Jeśli chodzi o ewentualnych świadków zamieszkujących w odległości większej niż 50 km od siedziby sądu [a contrario do § 100 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 259 ze zm.)] lub występują szczególne warunki komunikacyjne to można wnosić o przesłuchanie ich w ramach pomocy prawnej przez sąd wezwany na mocy art. 235 § 1 k.p.c.. Zgodnie z § 100 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 259 ze zm.) jeżeli odległość od miejsca zamieszkania świadka jest mniejsza do siedziby sądu orzekającego niż do siedziby sądu, w którego okręgu świadek mieszka, zlecenie przeprowadzenia dowodu temu sądowi nie jest dopuszczalne, chyba że uzasadniają to szczególne warunki komunikacyjne. Nie należy także zwracać się o przesłuchanie świadków do innego sądu, jeżeli odległość między miejscem ich zamieszkania a siedzibą sądu orzekającego nie przekracza 50 km, chyba że równocześnie świadkowie mają być obecni w czasie oględzin lub też nie mogą się stawić w siedzibie sądu orzekającego  z powodu przeszkód trudnych do usunięcia.

 

Art. 508. § 1. Jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy.

§ 2. W wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części.

§ 3. Wyznaczenie następuje z urzędu albo na przedstawienie sądu właściwego, albo też na wniosek właściwego organu lub osoby zainteresowanej, po wysłuchaniu w razie potrzeby innych osób zainteresowanych.

 

2. Po pierwsze należy odróżnić odrzucenie wniosku od jego oddalenia. Odrzuca się  z powodów niedopuszczalności lub braków formalnych np. wniesienie przez osobę nieuprawnioną, po terminie, nieopłacony, niedopuszczalny itd.. Oddala się wniosek natomiast z powodu nie podzielenia przez sąd zawartych w nim argumentów. Należy pamiętać, że od takiego postanowienia o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego przysługuje zażalenie co do zasady do sądu II instancji (na podstawie art. 394 § 1 in fine pkt 10 i § 2-3 k.p.c. w zw. z art. 395 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). W myśl art. 49 k.p.c. „niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie”. Zgodnie zaś z art. 50 § 1 k.p.c. „wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia”. Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 k.p.c. o wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 50 § 2  k.p.c. strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. Co więcej zgodnie z art. 53[1] k.p.c., ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. Można wnosić o rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego od prowadzenia przedmiotowej sprawy na posiedzeniu jawnym, gdyż ustawodawca w przepisie art. 52 § 2 k.p.c. daje tylko alternatywną możliwość rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego i wydania w tym przedmiocie postanowienia na posiedzeniu niejawnym wobec tego zasadą powinno być rozpoznanie na posiedzeniu jawnym czy też innymi słowy nie ma żadnych przeciwwskazań do takiej praktyki sądu aby orzekać i wydawać tego typu postanowienia na posiedzeniu jawnym. Jeśli zaś chodzi o rozpoznanie zażalenia to również można wnosić o jego rozpoznanie na posiedzeniu jawnym, gdyż chciałaby Pani ewentualnie brać udział w posiedzeniu. Zgodnie z art. 148 § 1 k.p.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. Przepisem szczególnym jest tutaj art. 397 § 1 k.p.c., który statuuje, że sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Jednak w myśl art. 148 § 2 k.p.c. sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Odpowiedz

pppatrykkk - zdjęcie pppatrykkk 12 wrz 2018

Rozumiem, a co mamy zrobic teraz na tej rozprawie gdy nie chcemy ograniczenia włady tylko opieką naprzemienną? A czy jest możliwość unieważnienia sprawy? jakie pismo trzeba wystosować? 

Odpowiedz

pppatrykkk - zdjęcie pppatrykkk 12 wrz 2018

Przeprowadzka do innego miejsca w toku sprawy nie wpływa na właściwość sądu. Nie ma podstaw do przeniesienia tej sprawy do innego sądu. 

Rozumiem, a co mamy zrobic teraz na tej rozprawie gdy nie chcemy ograniczenia włady tylko opieką naprzemienną? A czy jest możliwość unieważnienia sprawy? jakie pismo trzeba wystosować? 

Odpowiedz