←  Off-topic

Forumprawnicze.info

»

Szykany AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ube...

pasjonat - zdjęcie pasjonat 15 mar 2018

W telegraficznym skrócie przedstawię szykany AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., która bez należytego umocowania uprzednio wezwała dłużnika do zapłaty za pośrednictwem POL- ASSISTANCE Sp. z o.o, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa pismem z dn. 3 sierpnia 2016 r., a następnie bez uprzedniego wezwania do zapłaty złożyła pod koniec 2017 r. pozew do sądu domagając się odsetek skapitalizowanych- od dnia upływu terminu wskazanego do zapłaty w wezwaniu do zapłaty datowanym na dzień 3 sierpnia 2016 r.- oraz domagając się zwrotu kosztów procesu który to pozew został oddalony w części powództwa o zapłatę skapitalizowanych odsetek, odstąpiono od obciążania pozwanego kosztami procesu (wystarczyła tylko jedna przesłanka jako, że pozwany nie dał podstaw do wytoczenia powództwa), umorzono zaś postępowanie o zapłatę kwoty 5222,76 zł. Po doręczeniu pozwu z załączonym oryginałem pełnomocnictwa i odpisu z KRS w tym zdjęć na płycie CD uszkodzonego samochodu (gdzie faktyczne było uszkodzonych wiele elementów m.in. rozbita szyba, urwane lusterko,wgnieciony element nadkola, drzwi, dachu samochodu itd.) z uwagi na uderzenia w samochód nie tylko samego kierującego rowerem ale uderzenia w samochód metalowych ciężkich przedmiotów które wówczas przewoził kierujący rowerem (chociaż sam poszkodowany w wypadku był w zasadzie tylko dotkliwie potłuczony) doszliśmy do wniosku, że optymalne będzie dokonać zapłaty oczywiście bez jakichkolwiek odsetek i nieekonomiczne jest wdawanie się w długi spór w tym kwestionowanie opinii biegłego rzeczoznawcy. Wyrok sądu I instancji jest prawomocny (opatrzony klauzulą prawomocności). Poniżej prezentuję zredagowane przez moją osobę odpowiedź na wezwanie do zapłaty wystosowane przez POL- ASSISTANCE Sp. z o.o.  ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa oraz odpowiedź na pozew złożony przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 

 

 

POL- ASSISTANCE Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 34a

02-672 Warszawa

 

 

 

Odpowiedź na pisemne wezwanie do zapłaty datowane na dzień 03-08-2016 r.

 

 

 

Na wstępie pragnę wskazać, że z uwagi na fakt braku należytego umocowania POL- ASSISTANCE Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa do reprezentowania spółki prawa handlowego tj. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. to pisemne wezwanie do zapłaty datowane na dzień 03-08-2016 r. zmuszony jestem potraktować jako nieważne z mocy samego prawa i tylko i wyłącznie jako prywatne pismo pani(...) . Nie ulega przecież żadnych, najmniejszych wątpliwości, że brak jest stosownych dokumentów potwierdzających, że osoba której udzielono pełnomocnictwa jest uprawniona do działania za mocodawcę np. odpis z właściwego rejestru sądowego, gdzie na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1144 ze zm.) domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe, jeżeli mocodawcą jest osoba prawna, a pełnomocnikiem np. jej zarząd powoływany uchwałą rady nadzorczej (art. 368 k.s.h.) czy też jej pracownik (art. 87 § 2 k.p.c.). Również w uzasadnieniu postanowienia z 9.7.2009 r. w sprawie III CZP 19/09 (niepubl.) S.N. zajął stanowisko, że obowiązkiem pełnomocnika procesowego reprezentującego stronę postępowania jest przedstawienie wszelkich stosownych dokumentów umożliwiających zweryfikowanie umocowania. Oznacza to konieczność przedstawienia całego ciągu dokumentów prowadzących aż do mocodawcy, potwierdzających także umocowanie organu udzielającego pełnomocnictwa do działania za mocodawcę. Takie stanowisko zajął S.N. wcześniej w uchwałach z 19.5.2004 r., III CZP 21/04 (OSNC Nr 7–8/2005, poz. 118), z 30.3.2008 r., III CZP 14/06 (OSP Nr 12/2006, poz. 140), a także w uchwale S.N. z 23.1.2009 r., III CZP 118/08 (OSNC Nr 6/2009, poz. 76). Przez analogię takie postępowanie sądowe jest nieważne z mocy art. 379 pkt 2 k.p.c., który statuuje, że jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany zachodzi nieważność postępowania. Należy również nadmienić iż sama treść wadliwego pełnomocnictwa jest kserokopią i nie korzysta z domniemania wiarygodności.

 

Przechodząc zaś to meritum argumentów w prywatnym piśmie pani (...) to należy zważyć, że powołuje się Pani jedynie na kopię wyroku sądu z dn. 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt: II W 1533/16 wywodząc iż zostałem uznany winnym spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym powodując zderzenie z jadącym pojazdem marki FIAT PANDA nr rej. (...) i zarazem bezprawnie uzurpuje sobie pani prawo do żądania od mojej osoby wypłaconego odszkodowania w wysokości 5.522,76 PLN (słownie pięc tysięcy pięcset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy). Co więcej powołuje się Pani wyłącznie na gołosłowne pismo POL- ASSISTANCE Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa z dn. 24-03-2016 r. podpisane przez pana (...) które przestawia wierutne kłamstwa iż naprawa pojazdu była ekonomicznie nieuzasadniona (koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu) i szkoda została rozliczona jako całkowita w sposób następujący: wartość rynkowa pojazdu: 10.400 PLN minus wartość pozostałości 4877,24 PLN do wypłaty 5522,76 PLN. Co więcej ewentualny proces cywilny jest dla pani ekonomiocznie nieuzsadniony z uwagi m.in. na nie posiadanie przez moją osobę żadnych źródeł dochodu i brak skutecznej możliwości egzekucji nawet prawomocnie zasądzonego odszkodowania oraz konieczność wieloletniego procesu w trybie zwykłym na rozprawie nawet z uwagi na samą procedurę formalną prawną przykładowo co do wyłączenia sędziego po stwierdzeniu nawet subiektywnych przesłanek naruszających bezstronność sędziego co po noweli art. 50 k.p.c. będzie blokowało wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

 

Jako pierwszy kluczowy argument pragnę podnieść, że wyrok sądu z dn. 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt: II W 1533/16 w żądnej części nie ustala wysokość i zasadność wypłaconego odszkodowania do czego wykazania zobowiązana jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Pani (...) postępuje oczywiście niewłaściwie i niesumiennie całkowicie lekceważąc zasadę dowodzenia tj. art. 6 k.c. w myśl którego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne oraz art. 232 zd. 1 k.p.c. w myśl którego strona zobowiązana jest wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z których wywodzi skutki prawne.

 

Jako drugi doniosły argument stanowczo wskazuję na fakt uzasadnionego podejrzenia usiłowania oszustwa polegającego na usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania tj. art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. za co grozi kara pozbawiania wolności od 6 miesięcy do lat 8 wobec czego jeśli pani (...) ponownie zdecyduje się mnie nękać bezprawnymi wezwaniami do zapłaty zmuszony będę zawiadomić na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez panią (...) . W ewentualnym postępowaniu karnoprawnym zostanie ustalone kto, gdzie i na jakim etapie postępowania popełnił przestępstwo. Tym bardziej, że zgodnie z art. 298 § 1- 2 k.c. kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania. Ów przepis ma zastosowanie również w przypadku umyślnego pogłębiania szkód powstałych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. A już tym bardziej, że pani działania w celu wyłudzenia kwoty odszkodowawczej są wyjątkowo podstępne i przebiegłe.

 

Jako trzeci zarzut pragnę stanowczo zaprzeczyć iż szkoda została wywołana na niebotyczną kwotę 5.522,76 PLN w sytuacji gdy w samochodzie marki FIAT PANDA nr rej. (...) doszło jedynie do pęknięcia przedniej szyby i lekkiego porysowania karoserii na co posiadam nawet naocznego postronnego świadka zdarzenia. Co więcej należy zważyć, że zgodnie z treścią wyroku sądu z dn. 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt: (...) poruszałem się rowerem wobec czego wręcz niemożliwym byłoby aby doszło do takich rozległych szkód w pojeździe mechanicznym w sytuacji gdy ja nie tylko przeżyłem ową kolizję ale doznałem jedynie licznych potłuczeń.

 

Wobec czego powoływania się przez panią (...) na to iż naprawa pojazdu była ekonomicznie nieuzasadniona (koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu) i szkoda została rozliczona jako całkowita w sposób następujący: wartość rynkowa pojazdu: 10.400 PLN minus wartość pozostałości 4877,24 PLN do wypłaty 5522,76 PLN jest jawnym nadużyciem osób rzekomo pracujących dla POL- ASSISTANCE Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa tj. pani (...) i pan (...).

 

Konstatując w takim stanie rzeczy nie uznaję roszczenia, a pani działania są co najmniej sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czyli z powszechnym odczuciem społecznym, którego kryterium oceny dokonuje się według reguł moralności, słuszności i etyki (zob. wyrok S.A. z dn. 7 września 2011 r. sygn. akt I ACa 313/11 oraz z dn. 26 stycznia 1994 r., I ACr 640/94). W zaistniałej sytuacji m.in. z uwagi na ochronę interesu zasługującego na ochronę oraz naruszenie przez panią zasad współżycia społecznego to w myśl obowiązujących przepisów prawa które stanowią, że istnieje sześć grup okoliczności wyłączających bezprawność działania- działanie w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, ochrona interesu zasługującego na ochronę, zezwolenie uprawnionego, przepisy szczególne, które wyłączają lub ograniczają ochronę dóbr osobistych, sprzeczność żądania ochrony z zasadami współżycia społecznego- mogę nawet publicznie w interesie społecznie uzasadnionym czyli w interesie jednostki, a nie tylko w interesie ogółu wystawiać nie tyko negatywną o pani opinię jako, że jest Pani nierzetelna, nieuczciwa które to opinie nie dają się weryfikować przez dowód prawdy ale również podnosić zarzuty, mówić o zaistniałych, bezspornych faktach, popełnionych przez panią bezprawnych czynach- kontratyp oparty o art. 213 § 2 pkt 2 k.k.

 

 

Miejscowość, data i podpis:............................., dn. 11-08-2016 r. ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy

I Wydział Cywilny

w Tarnowie

 

Sygn. akt: IC 3196/17

 

Odpowiedź na pozew

 

W odpowiedzi na pozew wnoszę:

 

1/ o oddalenie powództwa w całości z uwagi na spełnienie świadczenia przez pozwanego;

2/ o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych z uwagi, że pozwany nie został skutecznie wezwany do zapłaty przed wytoczeniem pozwu (m.in. wezwanie od osoby nieumocowanej prawidłowo do reprezentacji powoda w tym brak odpisu KRS);

3/ o oddalenie powództwa w zakresie żądania zwrotu przez pozwanego kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez powoda z uwagi na to, że pozwany nie dał powodów do wytoczenia powództwa, a ponadto spełnił świadczenie przed wdaniem się w spór, jak również przemawiają za tym szczególne okoliczności na podstawie art. 102 k.p.c.;

4/ o zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu na podstawie art. 101 k.p.c.

 

Uzasadnienie

 

Wysoki Sądzie firma ubezpieczeniowa pozwała mnie do sądu chociaż nie dałem ku temu podstaw, gdyż nigdy powód nie wezwał mnie uprzednio do zapłaty. Co prawda uczyniła to pewna osoba podająca się za pełnomocnika ale owe umocowanie było wadliwe, nieskuteczne i nie uprawniało do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu powoda. Z dobrej chęci odpowiedziałem jednak na to wezwanie do zapłaty ale potraktowałem owe wezwanie jako prywatne pismo owej osoby, a nie formalne i skuteczne wezwanie do zapłaty co też wyraźnie zaznaczyłem w odpowiedzi na wezwanie. Co więcej w odpowiedzi domagałem się również należytego i zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika firmy ubezpieczeniowej tak aby mógł on składać oświadczenia woli w imieniu powoda i wzywać do zapłaty. Zażądałem dodatkowo również przedstawienia dowodów szkody, a w szczególności wielkości szkody wycenionej na tak niebotyczną kwotę kilku tysięcy złotych w sytuacji gdy jedynie jako rowerzysta byłem jedynie pobijany po kolizji z samochodem. Firma ubezpieczeniowa w ogóle jednak nie zareagowała na moją odpowiedź i nie chciała mnie skutecznie wezwać do zapłaty jak również przedstawić mi kosztorysu naprawy, zdjęć uszkodzonego samochodu. Ponownie podkreślam, że jedyne wezwanie było od osoby nienależycie umocowanej (brak oryginału pełnomocnictwa i całkowity brak odpisu z KRS przedsiębiorstwa) do reprezentacji firmy ubezpieczeniowej wobec tego mogłem to wezwanie potraktować jako jedynie prywatne pismo pewnej osoby. Wobec tego powód nie złożył pozwanemu skutecznego oświadczenia woli w postaci żądania zapłaty za szkodę, a uczynił to dopiero w momencie złożenia pozwu do sądu. Dopiero do sądu powód jako przedsiębiorca złożył oryginał pełnomocnictwa oraz odpis z KRS i mógł skutecznie złożyć swoje oświadczenie woli za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Również dopiero wraz z pozwem powód złożył dowody w sprawie tj. kosztorys biegłego w tym zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Nie ulega żadnych wątpliwości, że brak było uprzednio stosownych dokumentów potwierdzających, że osoba której udzielono pełnomocnictwa jest uprawniona do działania za mocodawcę np. odpis z właściwego rejestru sądowego, gdzie na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1144 ze zm.) domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe jeżeli mocodawcą jest osoba prawna, a pełnomocnikiem np. jej zarząd powoływany uchwałą rady nadzorczej (art. 368 k.s.h.) czy też jej pracownik (art. 87 § 2 k.p.c.). Również w uzasadnieniu postanowienia z 9.7.2009 r. w sprawie III CZP 19/09 (niepubl.) S.N. zajął stanowisko, że obowiązkiem pełnomocnika procesowego reprezentującego stronę postępowania jest przedstawienie wszelkich stosownych dokumentów umożliwiających zweryfikowanie umocowania. Oznacza to konieczność przedstawienia całego ciągu dokumentów prowadzących aż do mocodawcy, potwierdzających także umocowanie organu udzielającego pełnomocnictwa do działania za mocodawcę. Takie stanowisko zajął S.N. wcześniej w uchwałach z 19.5.2004 r., III CZP 21/04 (OSNC Nr 7–8/2005, poz. 118), z 30.3.2008 r., III CZP 14/06 (OSP Nr 12/2006, poz. 140), a także w uchwale S.N. z 23.1.2009 r., III CZP 118/08 (OSNC Nr 6/2009, poz. 76). Przez analogię takie postępowanie sądowe jest nieważne z mocy art. 379 pkt 2 k.p.c., który statuuje, że jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany zachodzi nieważność postępowania.

 

Wysoki Sądzie w takiej sytuacji proszę o nie obciążanie mnie jako pozwanego kosztami procesu (m.in. opłaty sądowej od pozwu) jak i kosztów zastępstwa procesowego, a zasądzić mi jako pozwanemu zwrot kosztów procesu od powoda co będzie zgodne nie tylko z zasadami współżycia społecznego ale i z art. 101 k.p.c. i art. 102 k.p.c. Zgodnie z art. 101 k.p.c. zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. W myśl zaś art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Niewątpliwie zachodzą przesłanki szczególnie uzasadnione aby nie obciążać mnie w ogóle kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego powoda, gdyż po pierwsze nie dałem podstaw do wniesienia od razu pozwu bez uprzedniego ponownego prawidłowego wezwania mnie do zapłaty od osoby uprawnionej z załączonymi dowodami szkody i jej rozmiaru ale i z powodu bardzo trudnej mojej sytuacji majątkowej. Jestem człowiekiem bardzo schorowanym i pobieram bardzo niską rentę chorobową. W załączeniu przestawiam dowód zapłaty za szkodę zgodnie z wezwaniem do zapłaty załączonym do pozwu (wezwanie było skuteczne dopiero w złożonym pozwie, gdzie powód mógł skutecznie złożyć dłużnikowi oświadczenie woli mając należycie umocowanego pełnomocnika i przedstawiając odpis z KRS). Pieniądze jednak pożyczyła mi matka, która też jest bardzo schorowana, ma 92 lata i pobiera najniższą emeryturę.

 

Proszę Wysoki Sądzie zważyć na to, że w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 1981r., sygn. II CZ 98/81, podkreślono, iż „Można uznać za sprzeczne z zasadami słuszności- i nie obciążyć pełnymi kosztami strony przegrywającej sprawę (art. 102 k.p.c.) - żądanie zapłaty kosztów procesu zgłoszone przez przeciwnika, który swym niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem wywołał proces i koszty połączone z prowadzeniem tego procesu”. Niewątpliwe więc firma ubezpieczeniowa działała niesumiennie, gdyż przesyłając wezwanie do zapłaty przez osobę nieumocowaną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu firmy nie przedstawiła mi ponadto ani kosztorysu naprawy, zdjęć uszkodzonego samochodu aby uprawdopodobnić rozmiar szkody, odpisu z KRS, a tylko przedstawiła mi kserokopię pełnomocnictwa i gołosłowne twierdzenia o wysokości szkody. Co prawda firma ubezpieczeniowa wszystko to uzupełniła ale dopiero w pozwie do sądu nie wzywając mnie uprzednio do zapłaty (wezwanie pochodziło od osoby nieumocowanej czyli tak jakby żądała zapłaty osoba trzecia i usiłowała wyłudzić od mojej osoby niebotyczne pieniądze). Co więcej zgodnie z tezą postanowienia SN z dnia 19 września 2013 r., I CZ 183/12, „Zakwalifikowanie konkretnego przypadku jako "szczególnie uzasadnionego" w rozumieniu art. 102 k.p.c. wymaga rozważenia całokształtu okoliczności sprawy, łączących się z charakterem żądania poddanego pod osąd przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego”. W końcu zgodnie z tezą postanowienia SN z dnia 3 lutego 2011 r., I CZ 171/10 sytuacja majątkowa stronny przegrywającej proces może uzasadniać zastosowanie art. 102 k.p.c. gdy jest ona trudna. Niewątpliwie więc sytuacja pozwanego który pobiera ok. 800,00 PLN renty chorobowej jest wyjątkowo trudna.

 

Konstatując w takim stanie rzeczy biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe okoliczności sprawy niewątpliwie należy stwierdzić, że w sprawie występują kumulatywnie trzy przesłanki przemawiające za nieobciążaniem pozwanego kosztami procesu i kosztami zastępstwa procesowego za stronę powodową. Jedna przesłanka oparta jest na tym, że powód nie dał podstaw do wytoczenia sprawy i uznał powództwo w całości dokonując zapłaty roszczenia jeszcze przed rozprawą. Druga przesłanka polega na tym, że to powód wyłącznie swym niesumiennym i oczywiście niewłaściwym postępowaniem wywołał proces i koszty połączone z prowadzeniem tego procesu, gdyż uprzednio nie wezwał pozwanego do zapłaty przez należycie umocowanego pełnomocnika wraz z przedstawieniem odpisu z KRS lub też osobiście załączając przy tym dowody zaistnienia szkody, a w szczególności jej rozmiaru (całkowity brak odpisu z KRS oraz oryginału pełnomocnictwa skutkowało to tym, że pełnomocnik nie mógł składać żadnych oświadczeń woli w imieniu firmy ubezpieczeniowej). W końcu trzecią uzupełniająca przesłanka oparta jest na tym, że pozwany ma szczególnie trudną sytuacją materialną tj. jest bardzo schorowany i pobiera bardzo niską rentą chorobową, która nie starcza mu nawet na zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych i żyje więc w skrajnym ubóstwie.

 

Załączniki:

Zał. 1- dowód przelewu za szkodę nr sprawy (...) z dn. 21-12-2017 r.

Zał. 2- odcinek renty chorobowej.

 

Miejscowość, data, podpis: ......................... dn. 22-12-2017 r…………………………………….

Odpowiedz