Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Wyniki wyszukiwania

 1. Złośliwe niepokojenie

  Zgodnie z art. 107 kodeksu wykroczeń - kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
  Przepis ten chroni podstawowe dobra osobistego każdego człowieka - spokój osobisty. Zachowanie sprawy polega na takim działaniu, które wywołują obawę czy poczucie zagrożenia. Przedmiotem ochrony może być również spokój psychiczny, gdy działanie sprawcy zmierza do wywołania u ofiary frustracji, irytacji oraz innych form dyskomfortu psychicznego.

  Czyn sprawcy wykroczenia określonego w art. 107 polega na wprowadzeniu w błąd innej osoby albo na innym niepokojeniu. Zachowanie to musi być kierunkowego - nakierowane na dokuczenie pokrzywdzonemu. Dla bytu wykroczenia istotne jest, że wprowadzenie w błąd albo niepokojenie ma się charakteryzować złośliwością po stronie sprawcy. Złośliwe będzie takie zachowanie, które ma na celu sprawienie innej osobie przykrości.

  W praktyce wykroczenie złośliwego niepokojenia może być zestawiane z przestępstwem stalkingu. Stalking będzie jednak cechował się większym natężeniem działań sprawcy - powtarzającymi się naruszeniami granic zarówno w sferze życia publicznego, jak i prywatnego jednej lub więcej osób. Ogólnie można zdefiniować stalking jako nękanie, prześladowanie, naprzykrzanie, a także groźby, które mogą wywołać strach i poczucie zagrożenia.

  W doktrynie przyjmuje się, że art. 107 ma charakter formalny, do jego dokonania nie jest niezbędne wywołanie skutku w postaci rzeczywistego wprowadzenia w błąd, wystarczy podejmowanie motywowanych złośliwością działań w tym celu.

  Czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 kw polega na działaniu kierunkowym - „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenia penalizowane tym przepisem. Zawarte w tym przepisie sformułowanie w celu dokuczenia oznacza, że owo wykroczenie można popełnić tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim kierunkowym.