Forumprawnicze.info

»

Wyniki wyszukiwania

 1. Spis inwentarza

  W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza sporządza się spis inwentarza. Spis inwentarza sporządza komornik lub naczelnik Urzędu Skarbowego. Sporządzenie spisu inwentarza następuje na podstawie postanowienia sądu Postępowanie o spis inwentarza składa się z dwóch faz: postępowania rozpoznawczego przed sądem i postępowania wykonawczego przed komornikiem sądowym (lub innym właściwym organem). Czynności związane ze spisem wykonuje komornik lub organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.
  Jeżeli istnieje domniemanie, że przedmiotem spadku mogą być rzeczy o wartości artystycznej, zabytkowej lub naukowej, sąd zlecając zabezpieczenie spadku zawiadomi o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. O terminie spisu inwentarza zawiadamia się wnioskodawcę i spadkobiercę, jeżeli jego miejsce zamieszkania jest znane, a ponadto wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Nieprzybycie tych osób nie wstrzymuje czynności.

  Spisania majątku ruchomego w toku zabezpieczenia spadku lub sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. W protokole wymienia się rzeczy wchodzące w skład spadku oraz ich wartość. Do spisu inwentarza wciąga się również długi spadku. Spis winien również zawierać wartość czystego spadku (a więc aktywa spadku pomniejszone o wartość długów), z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy.

  W razie ujawnienia majątku lub długu nie wciągniętego do spisu inwentarza, może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza.

 2. Formy przyjęcia spadku

  Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi - jest to tzw. przyjęcie proste, bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności, czyli przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
  Oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
  Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
  Nie można złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, takie oświadczenie jest nieważne. Ponadto jest ono nieodwołane.
  Oświadczenie o przyjęciu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.
  Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:
  1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.
  Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.
  Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.
  Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.
  Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.
  W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.