Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Wyniki wyszukiwania

  1. Spis inwentarza

    W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza sporządza się spis inwentarza. Spis inwentarza sporządza komornik lub naczelnik Urzędu Skarbowego. Sporządzenie spisu inwentarza następuje na podstawie postanowienia sądu Postępowanie o spis inwentarza składa się z dwóch faz: postępowania rozpoznawczego przed sądem i postępowania wykonawczego przed komornikiem sądowym (lub innym właściwym organem). Czynności związane ze spisem wykonuje komornik lub organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.
    Jeżeli istnieje domniemanie, że przedmiotem spadku mogą być rzeczy o wartości artystycznej, zabytkowej lub naukowej, sąd zlecając zabezpieczenie spadku zawiadomi o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. O terminie spisu inwentarza zawiadamia się wnioskodawcę i spadkobiercę, jeżeli jego miejsce zamieszkania jest znane, a ponadto wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Nieprzybycie tych osób nie wstrzymuje czynności.

    Spisania majątku ruchomego w toku zabezpieczenia spadku lub sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. W protokole wymienia się rzeczy wchodzące w skład spadku oraz ich wartość. Do spisu inwentarza wciąga się również długi spadku. Spis winien również zawierać wartość czystego spadku (a więc aktywa spadku pomniejszone o wartość długów), z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy.

    W razie ujawnienia majątku lub długu nie wciągniętego do spisu inwentarza, może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza.