←  Prawo spadkowe

Forumprawnicze.info

»

Usunięcie ruchomości przez spadkobiorcę


Najlepsza porada prawna: pasjonat 02 grudzień 2017 - 10:19

Mam jeszcze dodatkowe pytania:

1.C... Przejdź do postu

tancereczka - zdjęcie tancereczka 30 lis 2017

Spadkobiorca zamknął pokój, w którym na podstawie dożywocia zamieszkiwała spadkodawczyni. Na wezwanie o opróżnienie pokoju w określonym terminie, po którym pokój będzie opróżniony, grozi, że będzie to potraktowane jako przestępstwo kradzieży z włamaniem. Sprawa w Sądzie o stwierdzenie nabycia spadku już się odbyła (testament notarialny), ale jeszcze postanowienie się nie uprawomocniło. (tylko 2 spadkobiorców ustawowych - drugi nie wnosił sprzeciwu)

1.Czy jako właścicielka domu w którym znajduje się zamknięty pokój, mam bezczynnie czekać, aż spadkobierca raczy zabrać majątek ruchomy?

2. Czy mając klucze do tego pokoju (o czym spadkodawca nie wie) mogę go sama opróżnić? (na pisemną prośbę o podanie składników majątku należącego do spadkodawczyni spadkobierca nie odpowiedział)

,


Użytkownik tancereczka edytował ten post 30 listopad 2017 - 12:05
Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 01 gru 2017

1. Skoro postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku nie jest prawomocne to tak jakby go nie było. Wobec tego nie istnieje jeszcze formalnie stwierdzone kto jest spadkobiercą. Po prawomocnym orzeczeniu wezwać do opróżnienia pomieszczenia z rzeczy ruchomych.

 

2. Lepiej się powstrzymać, gdyż jest to przywłaszczenie lub niszczenie cudzych rzeczy ruchomych. Tym bardziej gdyby domniemamy spadkobierca posiadał dokumenty na owe rzeczy ruchome typu np. fotografie, faktury itp. Inaczej znów byłoby to interpretowane gdyby nie było tak żadnych wartościowych rzeczy należących do spadkodawcy. Nie jest jednak prawdą, że nie możne pani jako właścicielka wchodzić do tegoż pomieszczenia. Owe pomieszczenie stanowi pani własność. Spadkodawczyni miała jedynie prawo dożywocia które nie jest zbywalne i wygasło z chwilą jej śmierci. 

Odpowiedz

tancereczka - zdjęcie tancereczka 01 gru 2017

Mam jeszcze dodatkowe pytania:

1.Czy mogę obciążyć spadkobiercę opłatą za przechowywanie rzeczy pozostawionych przez spadkodawczynię? Nie mogę korzystać z tego pomieszczenia! (wstrzymuje to moje plany remontowe w całym domu)

2. czy po uprawomocnieniu się postanowienia, jeżeli spadkobierca nie zareaguje na wezwanie do posprzątania w wyznaczonym terminie mogę zawartość pokoju wyrzucić?

Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: pasjonat - zdjęcie pasjonat 02 gru 2017

Mam jeszcze dodatkowe pytania:

1.Czy mogę obciążyć spadkobiercę opłatą za przechowywanie rzeczy pozostawionych przez spadkodawczynię? Nie mogę korzystać z tego pomieszczenia! (wstrzymuje to moje plany remontowe w całym domu)

2. czy po uprawomocnieniu się postanowienia, jeżeli spadkobierca nie zareaguje na wezwanie do posprzątania w wyznaczonym terminie mogę zawartość pokoju wyrzucić?

 

1. Do czasu uprawomocnienia się orzeczenie i wezwania do odebrania rzeczy nie można obciążać dłużnika. Po tym terminie jak najbardziej.

 

2. Wpierw zaznaczyć to w wezwaniu i solidnie umotywować np. koniecznością remontu itp. i wskazać jakie rzeczy należałby do spadkodawcy. Po tym czasie asekuracyjnie nie niszczyć rzeczy tylko usnąć w inne miejsce. Przed tą czynnością należy sporządzić z ostrożności dokumentację dowodową typu fotografie wyposażenia tegoż pomieszczenia. Przy znikomej wartości rzeczy można byłoby pokusić się o ich zniszczenie. Prawidłowo zgodnie z literą prawa należałoby złożyć ewentualny pozew o opróżnienie pomieszczenia z rzeczy ruchomych spadkobiercy. Następnie komornik wzywa do opróżnienia pomieszczenie i w  ostateczności wystawia rzeczy na licytację czy też niszczy rzeczy w przypadku gdy nie przedstawiają wartości handlowej. Jednak tutaj mamy sytuację nieco inną, gdyż spadkobierca posiada tylko ewentualne rzeczy ruchome spadkodawcy, a nie pomieszczenie w nieruchomości. Co więcej czymś innym jest sytuacja gdzie eksmitowany jest lokator i zostają mu jego rzeczy czyli logiczne jest, że będzie je używał, a inną sytuację jest gdy spadkodawca pozostawia swoje rzeczy, które zapewne nikt po nim nie będzie używał tylko wyrzuci. Pozostaje jeszcze kwestia czy spadkobierca wie i udowodni co było własnością spadkodawcy. W przypadku drobnych rzeczy ruchomych typu garderoba i wyposażenie pomieszczenia udowodnienie tegoż faktu jest niebagatelnym problemem. To na spadkobiercy spoczywa ów obowiązek ciężaru dowodu. Równie dobrze może pani  wywodzić, że całe wyposażenie owego pomieszczenia jest pani jako, że to cały pani dom z tym pomieszczeniem które pani wyposażała, a spadkodawczyni tylko miała tak niezbywalne prawo dożywocia. Trzeba zastanowić się czy nie wskazać jedynie jako jej rzeczy garderobę. Wówczas wezwać do jej odebrania, a po bezskutecznym terminie usunąć rzeczy z pomieszczenia, spakować, a ostateczności zniszczyć gdy nie przedstawiają większej wartości handlowej. O to chodzi, że to pani jest właścicielką całego domu i ów spadkobierca nie ma prawa wchodzić bez pani zezwolenia na pani nieruchomość. Gdy to uczyni lub nie opuszcza pani nieruchomości na pani żądanie można wzywać Policję z uwagi na przestępstwo naruszenia miru domowego. Gdy ów spadkobierca będzie twierdził, że przyszedł po rzeczy ruchome spadkodawcy musi wskazać, że takowe istnieją, jakie to są rzeczy, gdzie się znajdują typu co najmniej faktury i imienne itp. chociaż w sądzie w zależności od charakteru rzeczy nie są to dostateczne dowody, że spadkodawca umieścił jej w pani pomieszczeniu. 

 

k.p.c.

 

Art. 1046. § 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.
§ 41. (uchylony)
§ 5. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia.
§ 51. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
§ 6. (uchylony)
§ 7. (uchylony)
§ 8. (uchylony)
§ 9. Przeprowadzając egzekucję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę, pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu ruchomości, i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika.
§ 10. Jeżeli na wezwanie dozorcy dłużnik w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, nie odbierze ruchomości, sąd na wniosek dozorcy i po wysłuchaniu dłużnika nakaże ich sprzedaż, a jeżeli ruchomości nie przedstawiają wartości handlowej lub sprzedaż okaże się bezskuteczna, sąd wskaże inny sposób rozporządzenia rzeczą, nie wyłączając ich zniszczenia.
§ 11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu, lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, mając na względzie ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych oraz sprawne prowadzenie egzekucji.
 
k.k.
 
Art. 193. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Odpowiedz

tancereczka - zdjęcie tancereczka 03 gru 2017

bardzo dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie

Odpowiedz

Mejzu77 - zdjęcie Mejzu77 08 sty 2018

Bardzo to ciekawe :) 

 

_______________________________________________________________________

 

https://aasadlabiznesu.pl/

Odpowiedz