←  Prawa konsumenta

Forumprawnicze.info

»

wezwanie do zapłaty - katalog stron www

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 13 mar 2014

Witam, 
Dodawałem swoją stronę do katalogów stron www. Przy okazji dostałem maila od firmowy.net 
"Dzień dobry, 

Tworzymy przegląd aktywnych firm 2014 roku. 
Chciałbym Państwa zaprosić do dodania krótkiej informacji o swojej firmie 
do naszego spisu. Można to uczynić na stronie internetowej pod adresem http://www.firmowy.n...dodajfirme.html
"

 

Dzisiaj dostałem wezwanie do zapłaty, a w innym wypadku wystąpią do Sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty. Wiem, że to nielegalne, nie dostałem również wezwania do zapłaty przed upływem tych 10 czy 14 dni kiedy mogłem jeszcze złożyć wypowiedzenie. Dopiero  po upływie terminu.

Jedyne co, to w  regulaminie było napisane, że  trzeba zapłacić  600+ zł, jednakże przy dodawaniu stron do katalogów www nie czyta się regulaminów, nie czytałem również ja.

Jakie pismo nalezy wysłać tej "sprytnej" firmie,  aby  nie płacić tej kwoty oraz aby wykazać, że nie mam zamiaru korzystać z ich usług?


 
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 13 mar 2014

Proszę spróbować wysłać do nich oświadczenie, że uchyla się Pan od skutków umowy, którą zawarł Pan pod wpływem błędu, nie wiedząc o tym, że wpis jest płatny. Proszę powołać się również na art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 

Art. 4. [Zgoda usługobiorcy] 
1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
2) może być odwołana w każdym czasie.
2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

 

Proszę wyjaśnić, że rejestrując wpis w katalogu nie obejmował Pan swoją zgody na płatność, że takiej Pana zgody nie można domniemywać gdy w żadnym miejscu rejestracji nie została Panu w jasny sposób przedstawiona do zapłaty kwota, którą miałby Pan zaakceptować. Ponadto zgodnie z art. 4 ust 1 pkt. 2 - nawet gdyby przyjąć odmienny pogląd to odwołuje Pan swoje oświadczenie, a tym samym operator może naliczyć opłatę tylko za rzeczywisty okres świadczenia usługi. 

Odpowiedz

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 14 mar 2014

OŚWIADCZENIE O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW

PRAWNYCH UMOWY

 

                Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 84 Kodeksu cywilnego uchylam się od skutków prawnych mojego oświadczenia woli, w którym zobowiązałem się do opłaty 613.77PLN (wynikające z oświadczenia zobowiązanie) na podstawie umowy ………………………………………………………… (określenie umowy), zawartej w dniu ………………………………..

 

Wskazuję, iż zawarcie w/wym. umowy nastąpiło z mojej strony pod wpływem błędu, co do treści czynności prawnej, ponieważ jej treść znajdowała się w regulaminie, który jak każdy z internautów pominąłem, a nie została ona dostarczona do mnie bezpośrednio.
 (okoliczności faktyczne uzasadniające złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków zawartej umowy).

ten fragment "na podstawie umowy..." To czy zamienić to na "regulamin" Bo jedyne co to akceptowałem regulamin, więc nie wiem czy można to nazwać "umową"?
Oraz czy reszta treści jest w porządku? Bardzo dziękuję  za pomoc.
Link do strony, która mnie "Nabrała"

firmowy.net.pl

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 14 mar 2014

Proszę użyć słowa regulamin - choć regulamin może być formą umowy. 

 

I proszę uzupełnić swoje oświadczenie:

... który jak każdy z internautów pominąłem, a nie została ona dostarczona do mnie bezpośrednio. Dodatkowo zwracam uwagę, że do świadczonych przez Państwa usług ma zastosowanie art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z powołanym przepisem zwracam uwagę, że rejestracja w Państwa serwisie nie jest równoznaczna ze zgodą na świadczenie na moją rzecz usługi za kwotę 613,77 zł. Takiej zgody zgodnie z cytowanym przepisem nie można domniemywać. 

Z ostrożności - na wypadek nie uwzględnienia mojego oświadczenia o wadach oświadczenia woli - moje pismo proszę traktować jako cofnięcie zgody na dalsze świadczenie usługi stosownie do art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy, co czyni Państwa wezwanie do ww. kwoty za bezprzedmiotowe. 

Odpowiedz

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 14 mar 2014

 

Z ostrożności - na wypadek nie uwzględnienia mojego oświadczenia o wadach oświadczenia woli - moje pismo proszę traktować jako cofnięcie zgody na dalsze świadczenie usługi stosownie do art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy, co czyni Państwa wezwanie do ww. kwoty za bezprzedmiotowe. 

ten fragment dodać luźno w widomości e-mail, czy gdzieś w  treści oświadczenia ? (Oświadczenie wyśle w Doc)

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 14 mar 2014

W oświadczeniu. Jeśli dostał Pan wezwanie do zapłaty listem - to listem poleconym należałoby im odesłać Twoje stanowisko. Jeśli tylko w wiadomości e-mail - to wystarczy treść oświadczenia w wiadomości, bez żadnych załączników. 

Odpowiedz

poloxy - zdjęcie poloxy 17 mar 2014

witam,

Mam taki sam problem z ta firm.Wyslalem im takie samo pismo jak kolega wyzej dostalem w odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pastwa wiadomo email pismo z dnia 15.03.2014 r

. informujemy,

i w caoci podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczce roszczenia z tytuu wystawionej

faktury VAT w zwizku ze wiadczon na rzecz Pastwa firmy usug reklamow prezentacji

informacji w serwisie www

.firmowy.net.pl.

Nie budzi adnej wtpliwoci fakt

, e pomidzy firm Pastwa a firm Grupa CBOP

Centrum Bada Opinii Publicznej doszo do zawarcia umowy na mocy ustawy z dnia 18 lipca

2002 roku o wiadczeniu usug drog elektroniczn

(Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Zawarcie umowy o wiadczenie usugi drog elektroniczn nast

pio w dniu

27.02.2014 r

. godz. 20.11.17 poprzez zarejestrowanie zamieszczonego pod adresem

internetowym

http://firmowy.net.pl/index.php/dodajfirme.html formularza zamwienia

zawierajcego dane Pastwa firmy wraz z owiadczeniem woli o akceptacji postanowie

Regulaminu serwisu

.

Usugodawca poinformowa Pastwa firm o przyjciu i zaakceptowaniu oferty

zawarcia Umowy

, poprzez przesanie na unikalny adres email wiadomoci email

zawierajcej link aktywacyjny

. Nastpnie poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego

przesanego przez Usugodawc zoono danie natychmiastowego rozpoczcia wiadczenia

Usugi

.

Usugodawca

, zgodnie z regulaminem serwisu, w momencie uruchomienia linku

aktywacyjnego

, utworzy dla Pastwa firmy w ramach Serwisu unikalne konto, i rozpocz

wiadczenie usugi

.

Nadmieniam

, e umowa zawieraa informacje o cenie usugi, czynnociach

technicznych skadajcych si na procedur zawarcia umowy

, skutkach prawnych

potwierdzenia przez drug stron otrzymania oferty

, zasadach i sposobach utrwalania,

zabezpieczania i udostpniania przez przedsibiorc drugiej stronie treci zawieranej umowy

oraz metodach i rodkach technicznych sucych wykrywaniu i korygowaniu bdw we

wprowadzanych danych

. Informacje te zawarte byy w regulaminie serwisu

www

.firmowy.net.pl, ktry jest integraln czci umowy, ktrego tre zostaa Pastwu

nieodpatnie udostpniona przed zawarciem umowy i ktrego postanowienia zostay

zaakceptowane podczas rejestracji formularza zamwienia

.

Zgodnie z treci przepisu art

. 8 ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn,

usugodawca ma obowizek okreli regulamin wiadczenia usug drog elektroniczn

oraz nieodpatnie udostpni usugobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o wiadczenie

takich usug

, a take, ale tylko na danie usugobiorcy, w taki sposb, ktry umoliwia

pozyskanie

, odtwarzanie i utrwalanie treci regulaminu za pomoc systemu

teleinformatycznego

.

Zgodnie z pkt 3 art

. 8 ustawy, regulamin okrela w szczeglnoci rodzaje i zakres

usug wiadczonych drog elektroniczn

, warunki wiadczenia usug drog elektroniczn (w

tym wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym

,

ktrym posuguje si usugodawca i zakaz dostarczania przez usugobiorc treci o

charakterze bezprawnym

), warunki zawierania i rozwizywania umw o wiadczenie usug

drog elektroniczn

, tryb postpowania reklamacyjnego. W punkcie 4 ustawy, na

usugodawc naoono obowizek wiadczenia usug drog elektroniczn zgodnie z

regulaminem

.

Naley podkreli

, e przed rozpoczciem wiadczenia usug drog elektroniczn

usugodawca zobowizany jest do sporzdzenia regulaminu

, na podstawie ktrego

wiadczone bd usugi i ktry powinien udostpni usugobiorcom przed zawarciem umowy

.

Regulamin ten naley uzna za wzorzec umowny w rozumieniu art

. 384 k.c, co oznacza, e

musi

by przede wszystkim dorczony przy zawarciu umowy (art. 384 1 k.c), a gdy

posugiwanie si nim jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjte

, wie on take

wtedy

, gdy strona moga si z nim z atwoci zapozna (art. 384 2 k.c).

Usugodawca przed zawarciem umowy udostpni Pastwu regulamin i jego tre

, a

Pastwo mieli moliwo zapoznania si z jego treci

. Zaakceptowanie warunkw

regulaminu oznaczao

, zwizanie postanowieniami regulaminu w zakresie patnej usugi

reklamowej prezentacji informacji o Pastwa firmie w serwisie www

.firmowy.net.pl .

Na uwzgldnienie nie zasuguj rwnie podnoszone zarzuty co do uchylenia si od

zoonego owiadczenia woli

. Nie zapoznanie si przez stron z warunkami umowy, a w

Pastwa przypadku

, nie zapoznanie si z treci regulaminu, nie rodzi skutkw

wadliwego owiadczenia woli

.

Majc na uwadze powysze w caoci podtrzymujemy nasze stanowisko w niniejszej

sprawie

.

Jednoczenie wzywamy do natychmiastowej zapaty nalenej nam sumy z tytuu

wystawionej faktury Vat w zwizku ze wiadczon na usug

.

Informujemy ponadto

, i w przypadku nie wywizania si przez Pastwa ze

zobowizania

, wystpimy do Sdu z pozwem o wydanie nakazu zapaty..

Ponadto do czasu uregulowania przedmiotowego zobowizania

, moliwe bd

dodatkowo nastpujce kroki

:

-

 

przekazanie Pastwa dugu profesjonalnej firmie windykacyjnej

-

 

dodanie informacji o Pastwa zadueniu do baz danych podmiotw:

a

) Krajowy Rejestr Dugw Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

b

) Rejestr Dunikw ERIF BIG S.A.

c

) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

d

) Upublicznienie informacji o wierzytelnoci w celu jej sprzeday, za

pomoc sieci internet

, poprzez publikacj w internetowych giedach dugw.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 17 mar 2014

Cóż - trudno było uznać, że uznają to oświadczenie i tak łatwo zrezygnują z roszczenia. Proszę ponowić pismo, w którym podtrzymuje Pan swoje stanowisko i wzywa do natychmiastowego usunięcia wpisu i zaprzestania przetwarzania danych, w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 2 - wobec odwołania zgody usługobiorcy. 

 

Jeśli ta część pisma była również zamieszczona w Waszej korespondencji to proszę zwrócić uwagę, że pominęli to w swoim ustosunkowaniu się. 

Odpowiedz

poloxy - zdjęcie poloxy 17 mar 2014

Witam,

Mam jeszcze pytanie czy ta firma moze mnie pozwac do sadu i wyegzekwowac pieniadze jakie odemnie zada ?

 

taka byla tresc pisma :

     Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 84 Kodeksu cywilnego uchylam się od skutków prawnych mojego oświadczenia woli, w którym zobowiązałem się do opłaty 613.77PLN (wynikające z oświadczenia zobowiązanie) na podstawie regulaminu, zawartej w dniu 07.03.2014r.

 Wskazuję, iż zawarcie w/wym. umowy nastąpiło z mojej strony pod wpływem błędu, co do treści czynności prawnej, ponieważ jej treść znajdowała się w regulaminie, który jak który jak każdy z internautów pominąłem, a nie została ona dostarczona do mnie bezpośrednio. Dodatkowo zwracam uwagę, że do świadczonych przez Państwa usług ma zastosowanie art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z powołanym przepisem zwracam uwagę, że rejestracja w Państwa serwisie nie jest równoznaczna ze zgodą na świadczenie na moją rzecz usługi za kwotę 613,77 zł. Takiej zgody zgodnie z cytowanym przepisem nie można domniemywać.

Z ostrożności - na wypadek nie uwzględnienia mojego oświadczenia o wadach oświadczenia woli - moje pismo proszę traktować jako cofnięcie zgody na dalsze świadczenie usługi stosownie do art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy, co czyni Państwa wezwanie do ww. kwoty za bezprzedmiotowe.


Użytkownik poloxy edytował ten post 17 marzec 2014 - 19:54
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 17 mar 2014

Może Pana pozwać do sądu. Może wystąpić o wydanie nakazu zapłaty - Pan ma prawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, a wówczas sąd wyznaczy normalną rozprawę, na której będzie Pan wykazywał swoje racje. 

Odpowiedz

poloxy - zdjęcie poloxy 17 mar 2014

czy mam szanse na wygranie takiej sprawy ?

 

Może Pana pozwać do sądu. Może wystąpić o wydanie nakazu zapłaty - Pan ma prawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, a wówczas sąd wyznaczy normalną rozprawę, na której będzie Pan wykazywał swoje racje. 

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 17 mar 2014

Moim zdaniem ma Pan szansę. Prowadziliśmy spór przeciwko podobnej firmie i zakończyło się wygraną (ugodą - zapłatą tylko za okres faktycznego wpisu do chwili uchylenia się od umowy). 

Odpowiedz

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 18 mar 2014

Czy wysyłając to pismo  rezygnuję jednocześnie z dalszej "współpracy" z ta firmą? W sensie, że nie mogą już mi naliczać za następne lata pieniędzy ? Żeby czasami za 5 lat np. nie pozwali mnie o nie płacenie przez 5 lat...

Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 18 mar 2014

Przecież cytowany w poście #2 art.4 wyraźnie mówi o cofnięciu Pana zgody na dalsze świadczenie usługi. Jeśli odwoła Pan taką zgodę to nie tylko nie mogą dalej przedłużać umowy, ale muszą również zaprzestać świadczenia względem Pana jakichkolwiek usług z tej umowy.
Odpowiedz

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 19 mar 2014

Witam, ta cała "firma" odpisała...:

 

 W odpowiedzi na Pana pismo wiadomość email z dnia 18.03.2014 r. informujemy, iż

w całości podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące roszczenia z tytułu wystawionej
faktury VAT w związku ze świadczoną na rzecz Państwa firmy usługą reklamową prezentacji
informacji w serwisie www.firmowy.net.pl.
Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że pomiędzy firmą Państwa a firmą Grupa CBOP
Centrum Badań Opinii Publicznej doszło do zawarcia umowy na mocy ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną nastąpiło w dniu
01.03.2014 r. o godz. 11.15.32 poprzez zarejestrowanie zamieszczonego pod adresem
internetowym http://firmowy.net.p...dodajfirme.html formularza zamówienia
zawierającego dane Państwa firmy wraz z oświadczeniem woli o akceptacji postanowień
Regulaminu.
Usługodawca poinformował Pana o przyjęciu i zaakceptowaniu oferty zawarcia
Umowy, poprzez przesłanie na unikalny adres email (biuro@safeparking24h.pl)
wiadomości email zawierającej link aktywacyjny. Następnie poprzez uruchomienie linku
aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę złożono żądanie natychmiastowego
rozpoczęcia świadczenia Usługi.
Usługodawca, zgodnie z regulaminem serwisu, w momencie uruchomienia linku
aktywacyjnego, utworzył dla Państwa firmy w ramach Serwisu unikalne konto, i rozpoczął
świadczenie usługi.
Nadmieniam, że umowa zawierała informacje o cenie usługi, czynnościach
technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, skutkach prawnych
potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty, zasadach i sposobach utrwalania,
zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy
oraz metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych. Informacje te zawarte były w regulaminie serwisu
www.firmowy.net.pl, który jest integralną częścią umowy, którego treść została Panu
nieodpłatnie udostępniona przed zawarciem umowy i którego postanowienia
zaakceptowała Pan podczas rejestracji formularza zamówienia.
Zgodnie z treścią przepisu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
usługodawca ma obowiązek określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie
takich usług, a także, ale tylko na żądanie usługobiorcy, w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego.
Zgodnie z pkt 3 art. 8 ustawy, regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres
usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (w
tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się usługodawca i zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o
charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. W punkcie 4 ustawy, na
usługodawcę nałożono obowiązek świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z
regulaminem.
Należy podkreślić, że przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną
usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego
świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom przed zawarciem umowy.
Regulamin ten należy uznać za wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c, co oznacza, że
musi być przede wszystkim doręczony przy zawarciu umowy (art. 384 § 1 k.c), a gdy
posługiwanie się nim jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także
wtedy, gdy strona mogła się z nim z łatwością zapoznać (art. 384 § 2 k.c).
Usługodawca przed zawarciem umowy udostępnił Panu regulamin i jego treść, a
Pan miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Zaakceptowanie warunków regulaminu
oznaczało, że był Pan związany postanowieniami regulaminu w zakresie płatnej usługi
reklamowej prezentacji informacji o prowadzonej działalności gospodarczej w serwisie
www.firmowy.net.pl .
Na uwzględnienie nie zasługują również podnoszone przez Pana zarzuty co do
uchylenia się od złożonego oświadczenia woli. Nie zapoznanie się przez stronę z
warunkami umowy, a w Pana przypadku, nie zapoznanie się z treścią regulaminu, nie
rodzi skutków wadliwego oświadczenia woli.
Mając na uwadze powyższe w całości podtrzymujemy nasze stanowisko w niniejszej
sprawie.
Jednocześnie wzywamy do natychmiastowej zapłaty należnej nam sumy z tytułu
wystawionej faktury Vat w związku ze świadczoną na usługą.
Informujemy ponadto, iż w przypadku nie wywiązania się przez Państwa ze
zobowiązania, wystąpimy do Sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty..
Ponadto do czasu uregulowania przedmiotowego zobowiązania, możliwe będą
dodatkowo następujące kroki:
- dodanie informacji o Państwa zadłużeniu do baz danych podmiotów:
a) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
b) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
c) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
d) Upublicznienie informacji o wierzytelności w celu jej sprzedaży, za
pomocą sieci internet, poprzez publikację w internetowych giełdach długów.
Odpowiedz

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 19 mar 2014

Czy nie ma tak czasami, że mam 3 miesiące na odstąpienie od umowy ?

"powołując się na art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ust. 2 nadmienionej ustawy termin do złożenia niniejszego oświadczenia wynosi trzy miesiące"

Czy to tyczy się mojej sprawy ?
Naprawdę, nie zarabiam za dużo, więc nie mam zamiaru 600+ zł wydawać na oszustów, których "katalog stron" nie jest nawet wypozycjonowany w google porządnie.

Odpowiedz

kunmateo93 - zdjęcie kunmateo93 19 mar 2014

przepraszam za spam, teraz doczytałem cały temat.

Czy gdyby doszło do rozprawy, to czy czasami koszty wygrania tej sprawy nie bedą wieksze niż 600 zł?

Czy może wysłać im coś takiego:

Podtrzymuję moje stanowisko wobec całej sprawy:
"
 Moje pismo proszę traktować jako cofnięcie zgody na dalsze świadczenie usługi stosownie do art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy, co czyni Państwa wezwanie do ww. kwoty za bezprzedmiotowe.
Proszę o podanie kwoty, którą mam zapłacić od dnia nawiązania umowy do dnia, w którym cofnąłem zgodę na dalsze świadczenie przez Państwa usług.
"

 

?


Użytkownik kunmateo93 edytował ten post 19 marzec 2014 - 17:34
Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 20 mar 2014

Dopisując się do tego katalogu nie działał Pan jako konsument - lecz jako przedsiębiorca. Nie ma więc zastosowania ustawa o ochronie praw konsumenta.
Odpowiedz

Marcin G. - zdjęcie Marcin G. 25 mar 2019

Witam, czy komuś w tym temacie udało się wyjść z tej sytuacji bez płacenia za to oszustwo? Spotkała mnie ta sama sytuacja, proszę o pomoc...

Odpowiedz