←  Wykroczenia i prawo drogowe

Forumprawnicze.info

»

Zatrzymanie prawa jazdy

Nivida928 - zdjęcie Nivida928 12 lut 2018

Witam, mam prawo jazdy od października 2016r. W styczniu 2017r. zostałem ukarany grzywną ( za kolizję z szlabanem parkingowym) ( zdjęcie w załączniku). W wakacje 2017r dostałem mandat za przekroczenie prędkości 86/50 oraz w styczniu 2018r. kolejny mandat za prędkość 81/50. Teraz moje pytanie czy na podstawie art. 135/1/1/h kodeksu drogowego powinno mi zostać odebrane prawo jazdy?

 

 

Art. 135. 

1. Policjant: 
1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: 
a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 
b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, 
c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, 
d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, 
e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, 
f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

[g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,] 
<g) (wejdzie w życie 4.06.2018) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,>

h) (utraci moc 4.06.2018) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966),

i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
j) (wejdzie w życie 4.06.2018) popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

Załączone pliki


Użytkownik Nivida928 edytował ten post 12 luty 2018 - 17:45
Odpowiedz